Utvärdering av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

NCU genomförs utvärdering av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Syftet med utvärderingen är att ta fram information om hur målen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har uppnåtts, hur modellen fungerar och vilka effekter den har. Särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid barns och ungas erfarenheter och åsikter. I utvärderingen beaktas också de synpunkter och erfarenheter som kommuner och olika lokala nätverk av aktörer har vad gäller modellen. Genom utvärderingen får man information om hur barn och unga ser på och upplever modellen samt om hur deras delaktighet och aktivitet beaktas i planeringen och genomförandet av verksamheten enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. I utvärderingen beaktas erfarenheterna från barn och unga i olika åldrar och den regionala täckningen.

NCU genomför utvärderingar mot avgift till undervisnings- och kulturministeriet. Utvärderingen genomförs från 1 september 2022 till 30 mars 2023.

 

Mera information av utvärderingen:

Pressmeddelande NCU (på finska)

Pressmeddelande undervisnings- och kulturministeriet

Tanja Laimi, utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering, tanja.laimi(at)karvi.fi, tfn 0295 335 567

Stäng