Utvärdering av införandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

10/2016–12/2020

Broschyr: LP-utvärdering 2016–2020

Mer information: ops-arviointi.karvi.fi/sv/

Utvärderingens uppdrag och mål

Utvärderingen av införandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har i uppdrag att producera information om hur väl utbildningens styrsystem fungerar och vilken effekt de har samt om faktorer som främjar och hindrar att målen i läroplanen uppnås. Utvärderingens mål är att redan under utvärderingsprocessen främja utvecklingen av utbildningens styrsystem och skolarbetet.

Implementeringen av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utvärderas på såväl nationell som lokal nivå genom att undersöka:

 • hur de nationella målen för utbildningen uppnås
 • hur timfördelningsreformen fungerar
 • hur de innehållsmässiga och pedagogiska målen i läroplansgrunderna uppnås
 • hur beredningen och implementeringen av läroplanerna har fungerat
 • hur läroplanen har fungerat som redskap för skolans strategiska och pedagogiska utveckling
 • vilka effekter de lokala timfördelningslösningarna har haft på hur de innehållsmässiga målen nås
 • hur synen på lärande, de mångsidiga kompetenserna, helhetsskapande undervisning, mångvetenskapliga lärområden, lärmiljöerna och metoderna har utvecklats inom undervisningen. 

Utvärderingen genomförs i fyra delprojekt åren 2016–2020

 • Under det första delprojektet (2016–2018) utvärderas lokala timfördelningslösningar och hur väl timfördelningen fungerar samt processerna för att ta fram och implementera läroplanerna. Målet är att producera information om hur väl av de innehållsmässiga målen i läroplansgrunderna har uppnåtts samt om hur väl timfördelningsreformen och läroplansgrunderna fungerar som redskap för skolans strategiska och pedagogiska utveckling.
 • Under det andra delprojektet (2018–2019) flyttar fokus mot synen på lärande och den mångsidiga kompetensen. Utvärderingen undersöker tillämpningen av synen på lärande i skolornas och förskoleenheternas vardag samt utreder hur målen för mångsidiga kompetenser har uppfattats och strukturerats inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
 • Under det tredje delprojektet (2019–2020) fortsätter undersökningen av hur målen och innehållen i läroplansgrunderna har verkställts på lokal nivå. Centrala teman som utvärderas är lärmiljöer och metoder samt helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden som del av den grundläggande utbildningens verksamhetskultur.
 • Under det fjärde delprojektet (2019–2020) ligger fokus på förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som en pedagogisk och fostrande helhet. Dessutom utreds hur en verksamhetskultur som stöder den enhet som bildas av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har skapats. Under denna syntesfas samlas uppföljningsmaterial in och utvärderingsresultaten från projektets olika faser analyseras som en helhet speciellt med tanke på hur de riksomfattande målen för utbildning och målen i läroplansgrunderna har uppnåtts.

Utgående från resultaten i de olika delprojekten kan man undersöka hur riktlinjerna och målen i läroplansgrunderna har införts i läroplanerna och vidare i årsplanerna samt hur de har styrt utvecklingen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Utvärderingens målgrupper och rapporteringstidtabell

Läroplansutvärderingens översiktsschema

Mer information:

Jaana Saarinen, tfn 029 533 5537, fornamn.efternamn@karvi.fi
Salla Venäläinen, tfn 029 533 5549, fornamn.efternamn@karvi.fi


Läs LP-utvärderingens dataskydd (PDF) (på finska)

Stäng