Utvärdering av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro

Inom utvärderingen skapas kriterier och utvärderingsmetoder som kan användas för att utvärdera hur mobbningsförebyggande metoder fungerar och vilka effekter de har. Dessutom inrättas ett nytt organ i enlighet med ett utvecklingsförslag från en mobbningsarbetsgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet. Organets uppgift är att utvärdera metoder som används inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Målet är att enheterna inom småbarnspedagogiken och skolorna ska kunna ta i bruk de mest fungerande och användbara metoderna för att förebygga mobbning och öka välbefinnande och arbetsro.

NCU skapade våren 2021 tillsammans med en sakkunniggrupp kriterier för vilka projekt som kan tas med i utvärderingen och för hur metoderna ska utvärderas. De kriterier som kommer att användas vid utvärderingen av metoderna kommer att publiceras hösten 2021 tillsammans med information om hur ansökningen till utvärderingen går till. De metoder som tas med i utvärderingen väljs i början av år 2022. Vi kommer att offentliggöra information om hur de utvalda mobbningsförebyggande metoderna fungerar våren 2022.

Utvärderingen gäller NCU:s tyngdpunkter Främjande av ett välfungerande utbildningssystem, Stöd för kontinuerlig utveckling samt Främjande av likvärdighet.

 

Mer information: 
utvärderingsexpert Niina Rumpu
niina.rumpu(a)karvi.fi
+358 29 533 5525

Stäng