Longitudinell utvärdering av lärresultaten i den grundläggande utbildningen, åk 1–3

Förstaklassarnas kunskaper har utvärderats på nationell nivå för första gången. En inledande mätning av deras kunskaper genomfördes i skolorna 1324.8.2018.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför den första fasen av en longitudinell utvärdering av lärresultaten under åren 2016–2020. Utvärderingen ger information om elevers kunskaper i modersmål och litteratur (svenska, finska eller svenska/finska som andra språk) och matematik. Den bygger på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

Utvärderingens inledande mätning genomfördes hösten 2018. I mätningen deltog 7770 elever, som började i första klass. Eleverna kom från olika delar i Finland. Av eleverna gick 868 i svenskspråkiga skolor. Samma elevers kunskaper utvärderas nästa gång i början av årskurs 3 hösten 2020. På det här sättet kan vi få information om elevernas lärresultat och deras kunskapsutveckling under nybörjarundervisningen.

Efter utvärderingens första fas är det möjligt att genomföra uppföljande utvärderingar med samma elever. Senare kan NCU utvärdera elevernas lärresultat och kunskapsutveckling vid det andra etappmålet (efter årskurs 6) och i slutet av den grundläggande utbildningen (årskurs 9) – och på andra stadiet eller inom högskoleutbildningen.

NCU har hösten 2019 presenterat de första resultaten i en resultatrapport om den inledande mätningen (på finska).

På svenska presenteras resultaten i en infograf och i broschyren Grundläggande utbildning i fokus.

Inom projektet har NCU också utarbetat en finskspråkig publikation om metodlösningar som använts.

Kontaktpersoner vid NCU:

Annette Ukkola, förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5548 (projektledare)
Carola Åkerlund, förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5554 (svenskspråkiga skolor)

 

Dataskydd i utvärdering:

Elever

Lärare

Rektorer

 

Stäng