Matematik, åk 9

Utvärderingen av lärresultaten i matematik genomfördes våren 2021. Ungefär 12 500 niondeklassare i finskspråkiga och svenskspråkiga skolor runtom i Finland deltog i utvärderingen. Det var första gången som NCU genomförde en helt digital utvärdering av lärresultaten i matematik.

Syftet med utvärderingen var att ta fram information om hur väl eleverna når de mål för slutskedet (årskurs 9) som har satts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (LP 2014). NCU kartlägger också hur jämlikhet uppnås mellan skolorna, könen, geografiska områden och språkgrupper i Finland. Dessutom strävar NCU efter att utreda vilka bakgrundsfaktorer som inverkar på matematikkunskaperna samt också hur kunskaperna har förändrats sedan år 1998 då den första nationella utvärderingen av lärresultat i matematik genomfördes.

De första resultaten i utvärderingen publicerades i december 2021. Därefter görs noggrannare analyser av sambandet mellan lärresultaten och bakgrundsfaktorer knutna till bland annat lärmiljön och eleverna, till exempel attityder och känslor.

Mer information:

Ledande utvärderingsexpert Jari Metsämuuronen, tfn 029 533 5516, fornamn.efternamn@karvi.fi

Dataskydd:

Matematik (PDF)

Publikationer:

De första resultaten: MATEMATIIKKA COVID-19-PANDEMIAN VARJOSSA 27_2021

Övrigt material: 

Resultatpresentation 09122021 på finska (pdf)

Inspelning av publiceringsseminariet 

Resultatpresentation 09122021 på svenska (pdf)

Stäng