Matematik, åk 9

Utvärderingen av lärresultaten i matematik ordnades 12–16.4.2021 (första delen) och 26–30.4.2021 (andra delen) i de skolor som ingick i samplet.

De deltagande skolorna och utbildningsanordnarna får respons som innehåller utvärderingsresultaten i oktober-november 2021. Den nationella resultatrapporten ges ut våren 2022.

****


01/2019−05/2021

Utvärdering av lärresultaten i matematik i årskurs 9 år 2021

I april 2021 utvärderas matematikkunskaperna i årskurs 9. Utvärderingen genomförs digitalt och utvärderingsuppgifterna bygger på samtliga innehållsområden i läroplansgrunderna. I utvärderingen ingår uppgifter som gäller tal och räkneoperationer, algebra, geometri och mätning samt informationsbehandling, statistik och sannolikhet. På ett allmänt plan är utvärderingsfrågorna fyra: 1) I vilken mån har eleverna nått de mål för lärandet i matematik som ingår i läroplansgrunderna?, 2) Hur jämlik är utbildningen då man gör en jämförelse mellan skolor, kön, språkgrupper, kommuntyper och regioner?, 3) Vilka faktorer förklarar eventuella skillnader i kunskaperna? och 4) Hur har matematikkunskaperna förändrats i förhållande till tidigare resultat och vilka faktorer förklarar kunskapsförändringen?.

Det insamlade utvärderingsmaterialet kan kopplas samman med material från tidigare utvärderingar i årskurs 9.  Det är därför möjligt att för första gången beskriva förändringar i matematikkunskaperna mot bakgrund av data som samlats in om niondeklassares matematikkunskaper sedan år 1998. I utvärderingen utnyttjas det ramverk som har tagits fram vid NCU för att förenhetliga utvärderingsprojekten i matematik (NCU, 2019). Det kommer att finnas två versioner av utvärderingsuppgifterna. Den ena versionen publiceras efter utvärderingen.

I samband med utvärderingen bedöms svaren på flervalsuppgifter och andra slutna uppgifter automatiskt och eleven får omedelbar respons på dem. Läraren poängsätter svaren i de produktiva och öppna uppgifterna på plattformen och får samtidigt elevernas sammanlagda resultat. Redan i det här skedet får läraren sina elevers sammantagna resultat. När materialet har kontrollerats vid NCU får skolorna och utbildningsanordnarna veta hur skolans resultat förhåller sig till det nationella genomsnittet.

NCU informerar skolor som tagits ut till det nationella samplet hösten 2020. Skolor som inte ingår i samplet kan delta i utvärderingen genom NCU:s avgiftsbelagda utvärderingstjänst.

Mer information:

Ledande utvärderingsexpert Jari Metsämuuronen, tfn 029 533 5516, fornamn.efternamn@karvi.fi

Utvärderingsexpert Saara Nousiainen, tfn 029 533 5538, fornamn.efternamn@karvi.fi

Dataskydd, Matematik (PDF)

Stäng