Utvärdering av lärresultat i modersmål och litteratur i slutskedet av den grundläggande utbildningen

1/2018–5/2020

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför en utvärdering i modersmål och litteratur i årskurs 9. I fokus står målen för lärokurserna svenska och litteratur och finska och litteratur i LP 2014 där de centrala innehållsområdena är att kommunicera, att tolka texter, att producera texter och språk, litteratur och kultur. Utvärderingen försöker besvara frågor som: Hur väl uppnår niondeklassarna de centrala målen i modersmål och litteratur? Finns det skillnader i resultatet mellan olika regioner, skolor, mellan könen eller i förhållande till bedömningen?

Detta är den första utvärderingen av lärresultat i modersmål och litteratur som genomförs helt digitalt. I den föregående modersmålsutvärderingen år 2014 gjorde en del elever uppgifterna på dator. NCU:s digitala utvärderingsplattform möjliggör mångsidigare uppgifter och mångsidigare möjligheter att få fram information i samband med utvärderingen.

De skolor och utbildningsanordnare som deltagit i utvärderingen har fått rapporter med sina resultat efter att utvärderingen genomfördes i skolorna våren 2019. Resultaten har analyserats under hösten och vintern 2019–2020. Rapporten om läget i lärokursen finska och litteratur har redan kommit ut. Resultaten i lärokursen svenska och litteratur publiceras 1.10.2020. Ett stort tack till alla som deltagit i utvärderingen, välkomna till vår resultatpresentation!

Dataskydd för rektorer

Dataskydd för lärare

Dataskydd för elever

 

Vidare information om utvärderingen:

Utvärderingsexpert Jan Hellgren, förnamn.efternamn@karvi.fi, 029 533 5531

Projektledare Merja Kauppinen, förnamn.efternamn@karvi.fi, 029 533 5540

Stäng