A-finska, åk 9

Kuvassa poika kuulokkeet päässä tietokoneen äärellä.

(12/2019–5/2022)

MEDDELANDE 14.4.2021:

Utvärderingen av lärresultat i A-finska i årskurs 9 våren 2021

Utvärderingen har genomförts i alla sampelskolor. Utvärderingen gällde båda lärokurserna: finska som andra inhemskt språk och modersmålsinriktad finska. Utvärderingen genomfördes digitalt, i skolan eller som distansundervisning.

I enlighet med läroplansgrunderna 2014 innehöll utvärderingen uppgifter som mätte elevers förmåga att tolka texter (läs- och hörförståelse) och förmåga att producera texter. I utvärderingen ingick även uppgifter som mätte elevernas muntliga färdigheter.

Det insamlade utvärderingsmaterialet kan kopplas samman med material från en tidigare utvärdering i årskurs 6 som genomfördes våren 2018.  Elevernas språkfärdigheter i årskurs 6 var goda i muntlig produktion medan läsförståelseförmågan var betydligt svagare i båda lärokurserna. Kommunernas svenskhetsgrad hade ett starkt samband med resultatet. Utvärderingsresultatet från utvärderingen i årskurs 6 publicerades våren 2019.

Resultatet av den nationella utvärderingen i årskurs 9 publiceras under 2022. Samtidigt publiceras hur elevernas färdigheter i de olika delområdena har utvecklats från slutet av årskurs 6.

 

Länkar till resultatet i utvärderingen i åk 6:

Dataskydd:

Dataskydd Elever (PDF)
Dataskydd Lärare (PDF)
Dataskydd Rektorer (PDF)

 

Mer information om utvärderingen:

Utvärderingsexpert Carola Åkerlund, tfn 029 533 5554

Utvärderingsexpert Elina Peltola, tfn 029 533 5534

E-post: förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng