Utvärdering av lärresultaten i modersmål och litteratur i årskurs 9

Inom den grundläggande utbildningen genomfördes våren 2014 två utvärderingar av lärresultaten i modersmål och litteratur i årskurs 9. Utvärderingarna gällde modersmålet finska och svenska. 

Utvärdering av lärresultaten i modersmål och litteratur (finska) i årskurs 9

01/2013–04/2015

Utvärderingen av lärresultaten i modersmål och litteratur (finska) genomfördes i finskspråkiga skolor 9.4.2014. Syftet med utvärderingen var att den skulle ge en tillförlitlig bild av elevernas kunskaper i fråga om språkkännedom och skrivkompetens. I samband med utvärderingen genomfördes också en digital insamling av lärresultat. I samplet ingick 148 finskspråkiga skolor. I 49 skolor gjordes uppgifterna digitalt och i 99 mer traditionellt på papper. Nationella centret för utbildningsutvärdering fick sammanlagt resultat från 5 144 elever, av vilka 3 345 deltog i den pappersbaserade utvärderingen och 1 799 i den digitala utvärderingen.

En rapport om utvärderingsresultaten gavs ut våren 2015. Dessutom gav utvärderingscentret ut en publikation som innehåller artiklar där forskare fördjupar sig i utvärderingsmaterialet ur olika synvinklar.

Kontaktperson vid utvärderingscentret

Elina Harjunen

tfn 029 5335 506, förnamn.efternamn@karvi.fi

Meddelande om utvärderingsresultaten
Rapport: Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun kielentämistä (PDF) Finska (sammandrag på svenska)
Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun kielentämistä – Sammandrag (PDF)

 

Utvärdering av lärresultaten i modersmål och litteratur (svenska) i årskurs 9

01/2013–09/2015

Utvärderingen av lärresultaten i modersmål och litteratur genomfördes i finlandssvenska skolor 10.4.2014. I samband med utvärderingen genomfördes också en digital insamling av lärresultat. De delområden som den här gången utvärderades var språkkännedom och skrivkompetens. I samplet ingick sammanlagt 30 finlandssvenska skolor. I 10 skolor besvarade eleverna uppgifterna på en webbplattform och i 20  skolor besvarades uppgifterna på papper. Sammanlagt deltog ungefär 1 700 elever i utvärderingen.

En rapport om utvärderingsresultaten gavs ut hösten 2015. Dessutom gav Nationella centret för utbildningsutvärdering ut en publikation som innehåller artiklar om finlandssvenska elevers skrivkompetens, skrivna av forskare.

Kontaktperson vid utvärderingscentret

Chris Silverström

tfn 029 5335 563, förnamn.efternamn@karvi.fi

Rapporten Språk och skrivande (PDF)

Fokus på finlandssvenska elevtexter – artiklar (PDF)

 

 

Stäng