Utvärdering av inlärningsresultaten i samiska, romani och teckenspråk

03/2014–05/2016

I utvärderingen av inlärningsresultaten i samiska, romani och teckenspråk kartläggs för varje språk i vilken mån eleverna i den grundläggande utbildningen har uppnått de mål för lärandet som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004). Vart och ett av språken utvärderas separat. För samiskans del utvärderas alla tre samiska språk (nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska).

Utvärderingen gäller den grundläggande utbildningens högre klasser (årskurs 7–9). I andra ämnen brukar vanligen endast årskurs 9 utvärderas, men målgruppen är i den här utvärderingen större eftersom gruppen elever som läser språken totalt sett är så liten.

Syftet med utvärderingen på nationell nivå är att för varje språk skapa en helhetsbild av läget för undervisningen och att kartlägga hur jämlikheten inom utbildningen förverkligas. Utvärderingsinformationen samlas in med hjälp av uppgiftsserier som baserar sig på språkets olika delområden. Dessutom besvarar elever, lärare och rektorer bakgrundsenkäter, som ger information om attityder och om faktorer som kan inverka på inlärningsresultaten, t.ex. undervisningsarrangemang och undervisningens omfattning. Vid behov används också andra metoder i materialinsamlingen, t.ex. intervjumaterial.

Utvärderingsproven genomförs under våren 2015 och rapporterna ges ut i slutet av år 2015.

Kontaktperson vid utvärderingscentret

Mari Huhtanen
tfn  029 533 5510, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng