Krav som ska beaktas i digitala utvärderingar

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför kommande utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande utbildningen helt digitalt och inte som tidigare på papper eller delvis med dator. Syftet med digitaliseringen är att utvärderingarna ska bli mångsidigare och avspegla utvecklingen i skolvärlden. Syftet är också att minska den arbetsmängd som utvärderingarna kräver och underlätta de praktiska arrangemangen kring utvärderingarna i de deltagande skolorna.

Under läsåret 2017–2018 genomförs en digital utvärdering av lärresultat:

Under läsåret 2018–2019 genomförs tre digitala utvärderingar av inlärningsresultat:

Utvärderingarna kan under utvärderingsdagen genomföras vid behov i grupper, men då ska man se till att de elever som gjort utvärderingen inte träffar elever som inte ännu gjort den.

För att utvärderingen ska kunna utföras digitalt ska de skolor och utbildningsanordnare som deltar i utvärderingen beakta de anvisningar som ges nedan gällande praktiska arrangemang.

 Utvärderingen genomförs stegvis

Utvärderingar genomförs i två steg: den bakgrundsenkät som eleverna ska besvara öppnas två–tre veckor innan den egentliga utvärderingsdagen och är öppen cirka en vecka. Eleverna svarar på bakgrundsenkäten och gör uppgifterna i utvärderingen i samma system. När eleverna besvarar frågorna i bakgrundsenkäten får de möjlighet att prova systemet och öva sig i att använda det. Samtidigt kan skolan säkerställa att den utrustning som används är lämplig för utvärderingen.

Den första fasen av en longitudinell utvärdering av lärresultaten inom den grundläggande utbildningen innehåller inte en bakgrundsenkät. Denna utvärdering är öppen i tre veckor och inom denna period kan den ansvariga läraren utföra vid behov utvärderingen i två eller flera etapper.

 Lämplig utrustning

När de digitala utvärderingarna planerades är utgångspunkten den att utvärderingarna ska kunna utföras med så många olika typer av utrustning som möjligt.

Det rekommenderas att Utvärderingen av lärresultaten i finska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen i första hand görs på dator. Då behöver man i allmänhet inte installera separata program eller insticksprogram. Men om det inte finns tillräckligt med datorer i skolan kan utvärderingen göras också med iPads. På iPads måste man dock installera en separat applikation för att kunna utföra utvärderingen. Utvärderingen kan inte göras med andra lärplattor/pekplattor.

Det rekommenderas att den första fasen av en longitudinell utvärdering av lärresultaten inom den grundläggande utbildningen i första hand görs med iPads. Man behöver inte installera en separat applikation. Om det inte finns tillräckligt med iPads i skolan kan utvärderingen göras också med datorer.

Utvärderingen av lärresultaten i engelska i början av årskurs 7 i den grundläggande utbildningen, A-lärokursen, går att göra enbart på dator.

 Hörlurar

Utvärderingarna i språk innehåller hörförståelser och muntliga delar, som genomförs i samma system som de övriga utvärderingsuppgifterna. För hörförståelserna ska varje elev som utför utvärderingen ha tillgång till personliga hörlurar. För de muntliga delarna behövs mikrofon, och därför rekommenderas antingen hörlurar med mikrofon eller bärbara datorer, som ofta har inbyggd mikrofon. IPads har också en tillräckligt bra mikrofon.

 Internetförbindelse och lämpliga webbläsare

Den digitala utvärderingen görs på nätet via en webbläsare. Utvärderingen optimeras för webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox, så den apparat som eleven gör utvärderingen med måste vara utrustad med någon av dessa.

Utvärderingen har utformats så att små avbrott i internetförbindelsen inte har några negativa följder – svaren sparas på servern genast när internetförbindelsen återställs. Eftersom uppgifterna laddas ner via internet från en server, är det dock inte möjligt att utföra hela utvärderingen utan internetförbindelse. Förbindelsen bör fungera under största delen av utvärderingstiden. Om eleverna förlorar tid på grund av dålig internetförbindelse kan de inte få gottgörelse för det.

 Mer information

För mer information om de digitala utvärderingarna av lärresultat kontakta projektchefen för digitalisering av utvärderingarna:

Heli Koskenniemi, tfn 029 533 5517, förnamn.efternamn@karvi.fi.