Krav som ska beaktas i digitala utvärderingar

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför kommande utvärderingar av inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen helt digitalt och inte som tidigare på papper eller delvis med dator. Syftet med digitaliseringen är att utvärderingarna ska bli mångsidigare och avspegla utvecklingen i skolvärden, men också att minska den arbetsmängd som utvärderingarna kräver och underlätta de praktiska arrangemangen kring utvärderingarna i de deltagande skolorna.

Under läsåret 2017–2018 genomförs en digital utvärdering av inlärningsresultat: Utvärderingen av lärresultaten i finska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen.

Om det behövs kan utvärderingen i skolan genomföras så att flera grupper gör utvärderingsprovet under utvärderingsdagen, men då ska man se till att de elever som gör samma prov inte träffar varandra under tiden mellan proven.

För att utvärderingen ska kunna utföras digitalt ska de skolor och utbildningsanordnare som deltar i utvärderingen beakta det anvisningar som ges nedan om praktiska frågor. Dessa anvisningar kommer sannolikt också att gälla utvärderingarna av inlärningsresultat läsåret 2018–2019 inom den grundläggande utbildningen (en longitudinell utvärdering av inlärningsresultaten och en utvärdering som gäller engelska, A-lärokursen).

 Utvärderingen genomförs stegvis

Utvärderingen av lärresultaten i finska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen genomförs i två steg: den bakgrundsenkät som eleverna ska besvara öppnas två–tre veckor innan den egentliga provdagen och är öppen cirka en vecka. De elever som deltar i utvärderingen svarar på de frågor som ger bakgrundsuppgifterna i samma system som de gör det egentliga utvärderingsprovet. När eleverna besvarar frågorna i bakgrundsenkäten får de möjlighet att prova systemet och öva sig i att använda det. Samtidigt kan skolan säkerställa att den utrustning som används är lämplig för utvärderingsprovet.

 Lämplig utrustning

När de digitala utvärderingarna planerades var utgångspunkten den att utvärderingarna ska kunna utföras med så många olika typer av utrustning som möjligt. Det rekommenderas att Utvärderingen av lärresultaten i finska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen i första hand görs med dator. Då behöver man i allmänhet inte installera separata program eller insticksprogram. Men om det inte finns tillräckligt med datorer i skolan kan utvärderingen göras också med iPadar. I iPadarna måste man dock installera en separat applikation för att kunna utföra utvärderingen. Utvärderingen kan inte göras med andra lärplattor.

De kommande utvärderingarna i språk innehåller hör- och taldelar, som genomförs i samma system som de övriga utvärderingsuppgifterna. För hördelarna ska varje elev som utför utvärderingsprovet på samma gång ha tillgång till personliga hörlurar. För taldelarna behövs mikrofon, och därför rekommenderas bärbara datorer, som ofta har inbyggd mikrofon. IPadarna har också en tillräckligt bra mikrofon.

 Internetförbindelse och lämpliga webbläsare

Det digitala utvärderingsprovet görs på nätet via en webbläsare. Utvärderingsprovet optimeras för webbläsarna Chrome och Firefox, så den enhet som eleven gör utvärderingen med måste vara utrustad med någon av dem.

Utvärderingsprovet har utformats så att små avbrott i internetförbindelsen inte har några negativa följder – svaren sparas på servern genast när internetförbindelsen återställs. Eftersom uppgifterna laddas ner via internet från en server, är det dock inte möjligt att utföra hela provet utan internetförbindelse. Förbindelsen bör fungera under största delen av provtiden. Om eleverna förlorar provtid på grund av dålig internetförbindelse kan de inte få gottgörelse för det.

 Mer information

För mer information om de digitala utvärderingarna av inlärningsresultat kontakta projektchefen för digitalisering av utvärderingarna:

Laura Pihala, tfn 029 533 5552, förnamn.efternamn@karvi.fi.