Utvärderingar av inlärningsresultat

Centrets utvärderingar av inlärningsresultat ger en bild av i vilken mån eleverna uppnår de mål som ingår i läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. De nationella utvärderingarna av inlärningsresultat har genomförts i Utbildningsstyrelsens regi sedan 1998. Den här verksamheten har överförts till det nya Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Plan för utbildningsutvärderingarna under åren 2016–2019
Longitudinell utvärdering av lärresultaten i den grundläggande utbildningen, första fasen – inledande mätning, åk 1
Modersmål och litteratur (lärokursen i finska och svenska och litteratur), åk 9
Finska (A-finska och modersmålsinriktad finska), åk 6
Engelska (A-lärokurs), åk 7
Svenska (A- och B-lärokurs), åk 9
Småskalig longitudinell utvärdering i svenska som modersmål från slutet av grundskolan till slutet av gymnasiet
Matematik, åk 9

Utvärderingar av lärresultat under åren 2014–2015

Utvärdering av inlärningsresultaten i samiska, romani och teckenspråk
Utvärdering av inlärningsresultaten i matematik i årskurs 9
Utvärdering av inlärningsresultaten i finska som andraspråk i årskurs 9
Utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål och litteratur i årskurs 9
Utvärdering av inlärningsresultaten i huslig ekonomi i årskurs 9

Under perioden publicerades även rapporter i finska som andra språk (suomi toisena kielenä), teckenspråk, romani och samiska samt en longitudinell rapport i lärresultat i matematik. Rapporterna av dessa utvärderingar finns under rubriken Publikationer och under fliken Förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Genomförandet av utvärderingen

Inlärningsresultaten utvärderas med hjälp av sampel så att resultaten kan generaliseras till att gälla hela årskullen i förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen. I en utvärdering deltar 5–10 procent av alla elever i den årskurs som utvärderas. Andelen svenskspråkiga skolor och elever är proportionellt sett större i samplet för att jämförbarheten ska vara bättre. Också i vissa lärokurser kan samplet vara större än 5–10 procent.

Utvärderingarna av inlärningsresultat bygger på de mål som ingår i läroplansgrunderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Förslagen till uppgifter som ska ingå i en utvärdering testas först i skolor som inte ingår i samplet, och utifrån lärarnas respons och en uppgiftsanalys väljs sedan de tillförlitligaste uppgifterna med den bästa diskriminationsförmågan till uppgiftsserien i den egentliga utvärderingen. De skolor och utbildningsanordnare som ingår i utvärderingens sampel får respons på resultaten, som kan sättas i relation till det nationella medeltalet.

I samband med varje utvärdering av inlärningsresultat samlas information in från rektorer, lärare och elever. Av intresse är bland annat arbetsrutiner och undervisningsarrangemang, undervisningsresurser, elevbedömning och elevernas attityder till studierna.

Då elevernas attityder till studierna utvärderas, används ett sedan länge etablerat mätinstrument. Syftet är att utreda elevernas uppfattning om sig själva som inlärare i ett visst läroämne, att utreda elevernas intresse för ämnet och elevernas uppfattning om nyttan med studierna i ämnet.

Vid centret sammanställs en nationell rapport om de viktigaste resultaten i utvärderingen. Dessutom utarbetas sammandrag för Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, institutionerna för lärarutbildning, utbildningsanordnare, skolor, lärare och andra aktörer på området.