Utvärdering av lärresultat i modersmål och litteratur i slutskedet av den grundläggande utbildningen

1/2018–5/2020

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför en utvärdering i modersmål och litteratur i årskurs 9. I fokus står målen för lärokurserna svenska och litteratur och finska och litteratur i LP2014 där de centrala innehållsområdena är kommunikation, läsning, skrivning (tolka, producera och värdera texter) och språk, litteratur och kultur. I enlighet med grunderna för läroplanen har utvärderingen en betoning på språklig medvetenhet och multilitteracitet. Utvärderingen kartlägger frågor som: Hur väl uppnår niondeklassarna de centrala målen i modersmål och litteratur? Finns det skillnader i resultatet för olika regioner, skolor, mellan könen eller i förhållande till bedömningen?

Utvärderingen av lärresultat i modersmål och litteratur genomförs första gången helt digitalt. Det möjliggör mångsidigare uppgifter och tillgång till ny information i samband med utvärderingen.

Dataskydd för rektorer

Dataskydd för lärare

Dataskydd för elever

 

Vidare information om utvärderingen:

Utvärderingsexpert Jan Hellgren, förnamn.efternamn@karvi.fi, 029 533 5531

Projektledare Merja Kauppinen, förnamn.efternamn@karvi.fi, 029 533 5540