Utvärdering av inlärningsresultaten i finska som andraspråk i årskurs 9

02/2014–04/2016

Utvärderingen av inlärningsresultaten i finska som andraspråk gäller elever i finskspråkiga skolor som inte läser finska som modersmål, utan som i stället följer lärokursen för finska som andraspråk. I projektet utvärderas hur dessa elever i årskurs 9 har nått de mål för lärandet som fastställts i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen (2004). Syftet med utvärderingen är att granska hur framgångsrik undervisningen är i förhållande till målen för lärokursen och till elevernas möjlighet till fortsatta studier på andra stadiet. Andra syften är att utveckla undervisningen och utvärderingen av finska som andraspråk.

Resultaten används också nationellt för att skapa en helhetsbild av läget inom undervisningen i finska som andraspråk och för att kartlägga hur jämlikheten inom utbildningen utvecklas. Utvärderingsinformationen samlas in med hjälp av uppgiftsserier som baserar sig på språkets olika delområden (hör- och läsförståelse, muntliga uppgifter och skrivuppgifter). Uppgifterna utförs av ett omfattande sampel av elever som läser finska som andraspråk i årskurs 9 i grundskolan. Dessutom besvarar elever, lärare och rektorer bakgrundsenkäter, som ger information om vilka faktorer som inverkar på inlärningsresultaten, t.ex. undervisningens omfattning och arbetssätt inom undervisningen, undervisningsarrangemang och elevattityder.

Uppgiftsserierna förhandstestas i oktober 2014 och det egentliga provet genomförs i april 2015. Utvärderingsresultaten publiceras i början av år 2016.

Meddelande om utvärderingsresultaten
Rapport: Inlärningsresultat i lärokursen finska som andraspråk i årskurs 9 inom den grundläggande utbildningen 2015 (PDF) – Finska (sammandrag på svenska)
Inlärningsresultat i lärokursen finska som andraspråk i årskurs 9 inom den grundläggande utbildningen 2015 – Sammandrag (PDF)
Material från utgivningsseminariet (PDF)

Vidare information om utvärderingen:
Mika Puukko
förnamn.efternamn@karvi.fi, +358 29 533 5522