Utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål och litteratur i årskurs 9

Inom den grundläggande utbildningen genomfördes våren 2014 en utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål och litteratur i slutskedet av utbildningen. Resultaten har nu analyserats för de finskspråkiga elevernas del, och de visar att skillnaden i kunnande är stor mellan flickor och pojkar. En liten tröst för pojkarna är att skillnaden verkar vara något mindre i vissa delområden av den elektroniska utvärderingen jämfört med den utvärdering som gjordes med traditionell papper och penna-teknik.

Meddelande om utvärderingsresultaten
Rapport: Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun kielentämistä (PDF) Finska (sammandrag på svenska)
Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun kielentämistä – Sammandrag (PDF)

Utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål och litteratur (finska) i årskurs 9

01/2013 – 04/2015

Utvärderingen av inlärningsresultaten i modersmål och litteratur (finska) genomfördes i finskspråkiga skolor 9.4.2014. Syftet med utvärderingen är att den ska ge en tillförlitlig bild av elevernas kunskaper i fråga om språkkännedom och skrivkompetens. I samband med utvärderingen genomfördes också en digital insamling av inlärningsresultat. I samplet ingick 148 finskspråkiga skolor. I 49 skolor gjordes uppgifterna digitalt och i 99 mer traditionellt på papper. Nationella centret för utbildningsutvärdering fick sammanlagt resultat från 5 144 elever, av vilka 3 345 deltog i den pappersbaserade utvärderingen och 1 799 i den digitala utvärderingen.

En rapport om utvärderingsresultaten kommer att ges ut våren 2015. Dessutom ger utvärderingscentret ut en publikation som innehåller artiklar där forskare fördjupar sig i utvärderingsmaterialet ur olika synvinklar.

Kontaktperson vid utvärderingscentret

Elina Harjunen

tfn 029 5335 506, förnamn.efternamn@karvi.fi

 

Utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål och litteratur (svenska) i årskurs 9

01/2013 – 09/2015

Utvärderingen av inlärningsresultaten i modersmål och litteratur genomfördes i finalndssvenska skolor 10.4.2014. I samband med utvärderingen genomfördes också en digital insamling av inlärningsresultat. De delområden som den här gången utvärderades var språkkännedom och skrivkompetens. I samplet ingick sammanlagt 30 finlandssvenska skolor. I 10 skolor besvarade eleverna uppgifterna på en webbplattform och i 20  skolor besvarades uppgifterna på papper. Sammanlagt deltog ungefär 1 700 elever i utvärderingen.

En rapport om utvärderingsresultaten kommer att ges ut hösten 2015. Dessutom ger Nationella centret för utbildningsutvärdering ut en publikation som innehåller artiklar om finlandssvenska elevers skrivkompetens, skrivna av forskare.

Kontaktperson vid utvärderingscentret

Chris Silverström

tfn 029 5335 531, förnamn.efternamn@karvi.fi