Effekterna av statliga sparåtgärder på de kulturella rättigheterna

03/2016–12/2017

När riksdagen godkände regeringens proposition om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och om vissa lagar som har samband med den (258/2014) förutsatte den i sitt svar att regeringen noga följer upp vilka verkliga konsekvenser sparbesluten under valperioden 2011–2015 har för de kulturella rättigheterna inom undervisnings- och kulturverksamheten och genast vidtar åtgärder, om framför allt unga människors faktiska och lika möjligheter att få utbildning försämras. Regeringen ska lämna en utredning om frågan till kulturutskottet före utgången av 2017.

Nationella centret för utbildningsutvärdering kommer att göra en utredning som ska producera information om hur de kulturella rättigheterna enligt grundlagen och speciallagarna om utbildning förverkligas och om hur besparingarna har inverkat på jämlikheten. Utredningen omfattar förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och tillhörande verksamhet, gymnasieutbildningen, den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet.

För utredningen samlas data in av anordnarna hösten 2016. Dessutom ordnas paneldiskussioner om ämnet våren 2017. Utredningen överlämnas till undervisnings- och kulturministeriet i juni 2017, och utifrån den upprättar ministeriet för riksdagens kulturutskott den utredning som riksdagen förutsatte.

Nationella centret för utbildningsutvärdering tillsatte i juni 2016 en utvärderingsgrupp som består av externa sakkunniga inom temaområdet. För utvärderingsgruppen utsågs följande personer:

Ordförande för utvärderingsgruppen

Kari Pitkänen

Medlemmar i utvärderingsgruppen

Ledande effektivitetsrevisor Tanja Kirjavainen, Statens revisionsverk
Markku Suortamo

Mer information om utredningen

Utvärderingsexpert Raisa Hievanen
förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5542

Stäng