Utvärdering av utbildning för grundläggande litteracitet för invandrare

Maahanmuuttajanaiset opiskelemassa

Under år 2022 genomför NCU en utvärdering av utbildning för grundläggande litteracitet för invandrare. Utvärderingen ger information till stöd för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av utbildning för grundläggande litteracitet för invandrare till stöd för läroanstalter som ordnar sådan utbildning, läroanstalternas huvudmän och det nationella handledningssystemet. Utvärderingen gäller fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna.

Utbildning för grundläggande litteracitet för vuxna invandrare överfördes i början av 2018 från arbets- och näringsministeriets ansvar till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Sedan dess har man vid läroanstalterna för fritt bildningsarbete kunnat ordna en ny slags utbildning för grundläggande litteracitet för vuxna invandrare. I den förnyade grundläggande utbildningen för vuxna inkluderas även ett separat avsnitt om läskunnighet.

Utvärderingen genomförs med iakttagande av principerna för utvecklande utvärdering. I utvärderingens olika skeden deltar bland annat en sakkunnigpanel i vars sammansättning man har beaktat läskunnighetsutbildningens olika nivåer och samarbetsfältets mångfald. I panelen deltar representanter för undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Utbildningsstyrelsen, NTM-centralen, den handledande instansen, representanter för olika utbildningsformer inom det fria bildningsarbetet och undervisningspersonalen.

Utvärderings projektplan

Projektplan för utbildning i litteracitet för invandrare

Utvärderingsobjekt och -frågor

  1. Statistisk lägesbild: Hurdan är den nationella lägesbilden vad gäller volymerna av anordnande av utbildning och fördelningen regionalt, enligt typ av läroanstalt och utbildningsform?
  2. Utvärdering:  På vilket sätt stöder den nuvarande bedömningspraxis studerandenas jämlika möjligheter att utveckla sin kompetens och avancera på utbildningsvägen?
  3. Styrning av utbildning: Hur stöder kriterierna och praxisen för styrningen av utbildningen genomförandet av kompetens- och behovsbaserade utbildningsvägar för de studerande?
  4. Utbildningsvägarnas smidighet: Vilka faktorer påverkar studerandenas fortsatta vägar och utbildningsvägarnas smidighet?
  5. Genomslagskraften i utbildningen i litteracitet: Vilka effekter har deltagandet i utbildningen på de studerandes kompetensutveckling och verksamhet i samhället?

Utvärderings tidtabell

Tidtabellen för utvärderingsprocessen fastställs i samband med att projektplanen godkänns. Förändringar är möjliga på grund av COVID-pandemins effekter.

Preliminär tidtabell: Januari 2022 - December 2022

Utvärderingen är för närvarande i datainsamlingsfasen. Utbildningsanordnare kommer att svara på enkäten i april och utbildningsinstitutioner kommer att besökas i maj.

Projektets framsteg kan följas på Karvis sociala mediekanaler (Twitter & Facebook) under ämnet #MaahanmuuttajienLukutaito.

Med utvärderingen tar man fram information för tyngdpunkterna Utveckling av lärande och kompetens samt Främjande av ett välfungerande utbildningssystem.

Mer information

Stäng