Arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter

1.5.2016–30.4.2018

Utvärderingen ger information om läget i fråga om arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter. Informationen används som underlag för den utredning som riksdagen krävt och för att utveckla lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen. Riksdagen har gett undervisnings- och kulturministeriet i uppdrag att göra en lägesutvärdering om arbetsro och trygga lärmiljöer. Utvärderingen ska i synnerhet rikta in sig på användningen av fostrande och disciplinära åtgärder och av befogenheterna att beslagta och undersöka samt på utarbetandet av de disciplinplaner som föreslagits i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen.

I utvärderingen undersöks lagändringens verkan i olika delar av landet inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Utvärderingsmaterialet kommer att samlas in under våren 2017. För utvärderingen grundas en utvärderingsgrupp, vars medlemmar är experter inom temat för utvärderingen.

För mer information kontakta:

Elina Harjunen (enhetschef, allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik), tfn 029 533 5506, elina.harjunen@karvi.fi

Stäng