Bedömning av gymnasiers ansökningar om tillstånd för särskild utbildningsuppgift

05/2017–10/2017

Nationella centret för utbildningsutvärdering bedömer verksamhetsförutsättningarna för gymnasier som ansökt om tillstånd för särskilda utbildningsuppgifter. Denna bedömning behövs för att undervisnings- och kulturministeriet ska få grunder för sina beslut om tillstånden. Bedömningen gäller utbildningsanordnarnas särskilda utbildningsuppgifter för gymnasieutbildningen och förutsättningarna för dessa, men även riksomfattande utvecklingsuppgifter. Separata ansökningar har lämnats in för dessa två tillstånd. Syftet med specialgymnasierna är bland annat att erbjuda utbildning för studerande som är begåvade inom konst eller idrott, att trygga undervisningen i ovanliga språk och att i utbildningssystemet beakta undervisningen på främmande språk och den internationella mobiliteten.

Undervisnings- och kulturministeriet har svarat för ansökningsförfarandet i anknytning till den särskilda utbildningsuppgiften. Ministeriet har utarbetat anvisningar och formulär för ansökan, och våren 2017 informerade ministeriet anordnarna av gymnasieutbildning om ansökan om en särskild utbildningsuppgift och om tidsschemat för beslutsfattandet, om bedömningsgrunderna samt om grunderna och förfarandet för beviljandet av tillstånd. Vid behov har ministeriet har också gett råd i frågor som gällt ansökan och begärt tilläggsinformation av de sökande, om det saknats väsentliga aspekter i ansökningarna. Ministeriet beslutar om tillstånden för en särskild utbildningsuppgift i oktober 2017.

Bedömningen av verksamhetsförutsättningarna har grundat sig på material som utbildningsanordnarna har lämnat in i samband med ansökan om tillstånd och som bedömts i enlighet med i förväg fastställda bedömningskriterier. Bedömningskriterierna grundar sig på 4 a § i gymnasielagen och 14 a § i gymnasieförordningen.

Vid bedömningen beaktades

  • det riksomfattande och det regionala behovet av utbildning och särskild utbildning
  • de yrkesmässiga förutsättningarna för utbildningen
  • de ekonomiska förutsättningarna.

Ytterligare information:

Elina Harjunen (chef, allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik), tfn 029 533 5506, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng