Auditering av Laurea-ammattikorkeakoulu 2022

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Laurea-ammattikorkeakoulu. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 23–24 mars 2022. Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i juni 2022.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Heidi Fagerholm, rektor, direktör, Oulun ammattikorkeakoulu
  • Juha Eskelinen, direktör, regionutveckling, Nylands förbund
  • Jaana Kullaslahti, högskolepedagogisk expert, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Onni Kuparinen, studerande, LAB-ammattikorkeakoulu.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

 

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Laurea har valt Partnerskapsmodell för att utveckla regionen som ett utvärderingsområde.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Laureas samarbetspartner i kollegialt lärande är Lantmäteriverket med temat En utvecklingsorienterad och välmående högskola.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mira Huusko, utvärderingsexpert, 029 533 5565, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng