Besvärsförfarande

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering har tagit fram ett förfarande enligt vilket en högskola som har deltagit i en auditering eller omauditering utförd av utvärderingscentret kan lämna en begäran om ny behandling av auditeringens resultat. Förfarandet motsvarar de gemensamt överenskomna europeiska riktlinjerna för utvärderingsaktörernas kvalitetssäkring.

Syftet med besvärsförfarandet är att trygga ett rättvist bemötande av högskolorna som deltar i auditeringarna och att säkerställa att sektionen för utvärdering av högskolorna, som finns i anslutning till utvärderingscentret, fattar jämlika beslut om auditeringens resultat. Förfarandet gäller auditeringar där man har tillämpat auditeringshandboken uppdaterad enligt utvärderingscentrets förvaltningsmodell (Auditeringshandbok för högskolornas kvalitetssystem för åren 2015–2018, Nationella centret för utbildningsutvärdering, publikationer 2015:3).

Begäran kan bygga på motiveringen att utvärderingsprocessen inte har genomförts enligt auditeringshandboken och att den ifrågasätter det rättvisa eller jämlika bemötandet av högskolorna.

De beslut som sektionen för utvärdering av högskolorna fattar om auditeringarnas resultat är till karaktären expertutlåtanden. De är inga administrativa beslut och det är inte möjligt att överklaga dem i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

Förfarandet är i kraft till slutet av 2018.

Förfarande för en ny behandling av auditeringens resultat

 

Expertgrupp för besvärsförfarandet:

Forskningslektor Harri Eskelinen, Villmanstrands tekniska universitet

Vicerektor Heikki Malinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Vicerektor Riitta Pyykkö, Åbo universitet

 

Personliga suppleanter:

Specialsakkunnig Hanna Hauta-aho, Diakoni-yrkeshögskolan (Eskelinen)

Kvalitetschef Hannele Keränen, Lapin ammattikorkeakoulu (Malinen)

Kvalitetschef Aimo Virtanen, Helsingfors universitet (Pyykkö)

 

Vidare information om förfarandet ges av

Kirsi Hiltunen

tfn 02953 35508, förnamn.efternamn@karvi.fi