Förhållandet mellan yrkesutbildningens kunnande och yrkeshögskolestudiernas krav

Åren 2022–2023 genomför NCU en utvärdering av hur kunnandet hos studerande som avlagt en yrkesutbildning motsvarar yrkeshögskolestudiernas krav. Bakgrunden till utvärderingen är bland annat förändringar i yrkeshögskolornas urvalsförfaranden och mer omfattande användning av examensbetyg från yrkesutbildning i urvalet av studerande, samt målet enligt Visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030-arbetet och Utbildningspolitiska redogörelsen att andelen högskoleutbildade unga vuxna ska stiga till 50 procent av åldersklassen. Utvärderingens resultat publiceras i januari 2024.

Aktuellt

Information till yrkesutbildningsanordnare som deltar i utvärderingen:

 • Hälften av de finskspråkiga anordnarna av yrkesutbildning har valts ut för utvärderingen. Alla svenskspråkiga anordnare av yrkesutbildning deltar i utvärderingen. Det här är nödvändigt för att vi ska kunna ta fram separat utvärderingsinformation om yrkesutbildningen på svenska.
 • De utbildningsanordnar, som tar del i utvärderingen har informerats den 23 mars 2023. Vi ber utbildningsanordnarna att bekanta sig med meddelandet (PDF) och, om de så önskar, ange en kontaktperson för utvärderingen senast den 6 april 2023.
 • Om ni är osäker på om utvärderingen gäller ni, kontakta Raisa Hievanen (förenamn.efternamn@karvi.fi).

Utvärderingens mål

 • Främja smidiga övergångar antingen direkt från yrkesutbildningen eller från arbetslivet till yrkeshögskolestudier.
 • Ge en helhetsbild av det kunnande och de färdigheter som yrkesutbildningen ger i förhållande till yrkeshögskolestudiernas krav.
 • Utreda hur yrkeshögskolorna stöder sina studerande som avlagt yrkesexamina i kompetensutvecklingen och framskridandet i studierna.
 • Öka den inbördes förståelsen mellan olika ansvarspersoner inom yrkesutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen.

Även om utvärderingen granskar de färdigheter för fortsatta studier som yrkesutbildningen ger i förhållande till yrkeshögskolestudiernas krav, kan resultaten till tillämpliga delar även användas i utvecklingen av studievägar från yrkesutbildning till universiteten.

Utvärderingsfrågor

Följande utvärderingsfrågor har fastställts för utvärderingen:

 • Hurdana färdigheter för fortsatta studier ger en yrkesinriktad examensutbildning?
  • Hurdana kunskaper och färdigheter ger en yrkesutbildning i förhållande till yrkeshögskolestudiernas krav? Styrkor och utvecklingsområden.
  • Hur stöder man inom yrkesutbildningen utvecklingen av kunnande och färdigheter som krävs i yrkeshögskolestudier.
 • Hur stöder yrkeshögskolorna sina elever som avlagt yrkesexamina i kompetensutvecklingen och framskridandet i studierna? Styrkor och utvecklingsområden.
 • Vilka faktorer främjar och hindrar utvecklingen av färdigheter för fortsatta studier och framskridandet i högskolestudier för studerande som avlagt yrkesexamen? Hur fungerar samarbetet mellan yrkeshögskolor och anordnare av yrkesutbildning?

Mer information om utvärderingens bakgrund och mål finns i projektplanen (PDF, på finska) för utvärderingen.

Anskaffning av utvärderingsinformation

I utvärderingen samlar NCU in information från yrkeshögskolestuderande som avlagt yrkesexamen, anordnare av yrkesutbildning, yrkeshögskolor samt undervisande och handledande personal. Preliminär tidtabell för datainsamlingen:

 • April–maj 2023: Yrkeshögskolornas ledning och personal
 • Augusti–september 2023: Anordnare av yrkesutbildning
 • September 2023: Yrkeshögskolestuderande

I utvärderingen används också i stor utsträckning befintlig utvärderings-, statistik- och registerinformation för att besvara utvärderingsfrågorna.

Utvärderingsgrupp

För utvärderingen har en utvärderingsgrupp med många olika perspektiv utnämnts till stöd för NCU:s experter:

 • Maija Aaltola, ledande rektor, Esboregionens utbildningssamkommun Omnia
 • Ari-Pekka Anttila, specialsakkunnig, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Hannele Keränen, kompetensområdesdirektör, Lapin ammattikorkeakoulu
 • Niina Nurkka, utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering
 • Saila Peteri, kompetensområdeschef, Lapin koulutuskeskus Redu
 • Kari Ranta, koordinator för studiehandledning, Savon ammattiopisto
 • Sini Riihimäki, samhällspedagog (YH)-studerande, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Annika Stadius, direktör, Yrkeshögskolan Arcada
 • Mika Tammilehto, forskaröverlärare, Hämeen ammattikorkeakoulu

Material som producerats i utvärderingen 

Meddelanden och instruktioner

Dataskydd

Mer information om utvärderingen

 • Utvärderingsexpert Raisa Hievanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5542
 • Utvärderingsexpert Veera Hakamäki-Stylman, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5555

Andra NCU-utvärderingar som granskar övergångar från ett utbildningsstadium till ett annat

Stäng