Utbildningssystemets förmåga att svara på utmaningar för kontinuerligt lärande vid plötsliga strukturomvandlingar

I utvärderingen granskas utbildningssystemets förmåga att svara på utmaningar för kontinuerligt lärande i situationer med plötsliga strukturomvandlingar. Utvärderingen gäller yrkesutbildning och högskoleutbildning. I utvärderingen förenas den pågående nationella reformen av kontinuerligt lärande och plötsliga strukturomvandlingar, som under de senaste tio åren fått en allt större betydelse både regionalt och globalt. Utvärderingen genomförs åren 2020–2021. I utvärderingen granskas följande

 1. Hur fungerar utbildningsanordnarnas och högskolornas tjänster för kontinuerligt lärande/kompetensutveckling i situationer med plötsliga strukturomvandlingar?
 2. Hur svarar högskolornas och yrkesutbildningsanordnarnas tjänster för kontinuerligt lärande/kompetensutveckling på behoven av att utveckla kompetensen hos befolkningen i arbetsför ålder vid plötsliga strukturomvandlingar?
 3. Vilka faktorer främjar och förhindrar att arbets- och näringslivets och individernas kompetensbehov tillgodoses i situationer med plötsliga strukturomvandlingar?
 4. Vilka är särdragen i en fungerande utbildning med kontinuerligt lärande/för fungerande kompetensutvecklingstjänster

Hankesuunnitelma

En utvärderingsgrupp har utsetts för utvärderingen:

 • Styrelseordförande Irma Hirsjärvi, Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf
 • Äldre rådgivare Tapio Huttula, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • Verkställande direktör Pasi Kankare, Careeria
 • Studerande Oona Löytänen, SAMOK rf
 • Studerande Juho Malinen, Osku rf
 • Innovations- och framtidsdirektör Päivi Myllykangas, Birkalands förbund
 • Direktör Maire Mäki, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå
 • Rektor Åsa Stenbacka, Vamia
 • Vicerektor Petri Suomala, Aalto-universitetet

Insamling av utvärderingsmaterial

Genomförande av utvärderingen 2021 pdf

Det finns redan rikligt med aktuell utrednings- och utvärderingsinformation om frågor på systemnivå som anknyter till utvärderingstemat och som tagits fram av ministerier, Sitra och andra centrala aktörer. Denna information har systematiskt utnyttjats i planeringen av utvärderingen. I planeringsskedet har också på bred front myndigheter och intressentgrupper som är centrala för utvärderingens tema intervjuats.

De största informationsbehoven gäller för närvarande utbildningsanordnarnas och högskolornas förmåga och potential att i situationer med plötsliga strukturomvandlingar kunna erbjuda utbildningar och handledningstjänster i anknytning till kontinuerligt lärande.

Utvärderingsdata samlas in från högskolorna och yrkesutbildningsanordnarna med en enkät. För arbetsgivare ordnas webbinarier. NCU ordnar därtill två regionala evenemang. De första resultaten behandlas tillsammans med högskolorna och utbildningsanordnarna i webbinarier hösten 2021.

Infowebinarium om utvärdering 26.3.2021

Utvärderingsenkät (sv+ fi)

Stödmaterial om utvärderingsenkät (webbkliniker 4/21)

Meddelande

NCU meddelande 25.2.2021

Mer information om utvärderingen:

Tarja Frisk, ledande utvärderingsexpert (yrkesutbildning) tarja.frisk@karvi.fi, tfn 029 533 5504

Kati Isoaho, utvärderingsexpert (högskoleutbildning) kati.isoaho@karvi.fi, tfn 029 533 5501

Risto Hietala, utvärderingsexpert (metoder) risto.hietala@karvi.fi, tfn 029 533 5307

Stäng