Utvärdering av högre utbildning inom juridik

Åren 2020–2021 genomförs en utvärdering av högre utbildning inom juridik.

Utvärderingens målsättningar

Enligt planen för utvärderingen syftar utvärderingen av högre utbildning inom juridik (2020–2023) till att skapa en helhetsbild över utbildningarnas styrkor och utvecklingsområden. Utvärderingen ger information om den kompetens och arbetslivsrelevans som examina ger samt kontinuerligt lärande. Dessutom ger utvärderingen information om högskolornas förmåga att utveckla sitt utbildningsutbud så att det svarar mot föränderliga kompetensbehov och framtidens verksamhetsmiljöer.

Utbildningar som deltar i utvärderingen

Utvärderingen av högre utbildning inom juridik gäller följande:

 • finsk- och svenskspråkig utbildning som leder till examina rättsnotarie och juris magister samt därmed jämförbar internationell magisterutbildning inom juridik
 • utbildning för kandidat- och magisterexamen inom förvaltningsvetenskaper vid Itä-Suomen yliopisto
 • utbildning för politices magisterexamen inom statsvetenskap vid Åbo Akademi
 • utbildning för yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi eller för högre yrkeshögskoleexamen med inriktningen rättstradenom och juridik
 • den rättsvetenskapliga högskoleutbildningens utbud av kontinuerligt lärande vid universitet och yrkeshögskolor.

I utvärderingen kartläggs dessutom universitetens lägre och högre högskoleexamina i samhällsvetenskap och ekonomi, där tyngdpunkten ligger på juridik.

Utvärderingsteman och -frågor

Centrala teman som utvärderas är den kompetensbaserade utbildningen, arbetslivsrelevans och kontinuerligt lärande samt utbildningens förmåga att förutse förändringar i kompetensbehoven och att svara på arbetslivets föränderliga behov.

De centrala utvärderingsfrågorna är:

 1. Hurudan kompetens producerar högskoleutbildningen inom det juridiska området och hur? (nuläge)
 2. Hur förutser och svarar högskoleutbildningen inom det juridiska området på framtidens kompetensbehov? (framtidsperspektiv)
 3. Hurudan är arbetslivsrelevansen inom den juridiska högskoleutbildningen?
 4. Hur  ser utbudet av och tillvägagångssätten för kontinuerligt lärande ut inom den juridiska högskoleutbildningen?

Utvärderingsmaterial, datainsamling och tidtabell

 1. I det första skedet fokuserar man på att skapa en helhetsbild och en analys av nuläget utifrån färdiga nationella responsdata (såsom Vipunen.fi). Dessutom görs självutvärderingsenkäter för de utbildningar som deltar i utvärderingen. (Början av år 2021)
 1. I det andra skedet preciseras helhetsbilden och nulägesanalysen genom utvärderingsbesök, workshopar och fallbeskrivningar. (Våren 2021)
 1. I det tredje skedet fokuserar man på utveckling och framtidsperspektiv. Det viktigaste tillvägagångssättet i det tredje skedet är utvecklingsseminarier och/eller workshopar dit representanter för de deltagande högskolorna, studerandena och arbetslivet utanför högskolorna bjuds in. (Augusti 2021)

Planerings- och utvärderingsgrupp

Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsatte följande medlemmar till planerings- och utvärderingsgruppen för utvärdering av det juridiska utbildningsområdet:

 • Professor Jukka Mähönen, Universitetet i Oslo, Helsingfors universitet (ordförande)
 • Förman, arbetslivsprofessor Manne Airaksinen, Roshier
 • Lektor Atte Korte, yrkeshögskolan Karelia
 • Studerande Albert Mattson, Åbo Akademi
 • Biträdande direktör (undervisning), universitetslektor Sampo Mielityinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Professor Johanna Niemi, Turun yliopisto
 • Hovrättsråd, arbetslivsprofessor Mirjami Paso, Helsingfors hovrätt
 • Verkställande direktör, advokat Johanna Rantanen, Dottir Attorneys

Publicering och utvärderingsrapport

Utvärderingsgruppen utarbetar en utvärderingsrapport på basis av utvärderingsmaterialet som publiceras i Karvis publikationsserie hösten 2021. Resultaten av utvärderingen diskuteras vid publiceringstillfället som ordnas under hösten.

Mer information om utvärderingen

 • Sirpa Moitus, tfn 029 533 5518, sirpa.moitus @ karvi.fi

 

Stäng