Utvärdering av spetsprojekten för högskoleutbildningen 2017–2022

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför under åren 2022–2023 en nationell utvärdering som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med utvärderingen är att utvärdera effekterna och effektiviteten av de utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen (spetsprojekt 3) och inom lärarutbildningen (spetsprojekt 1) som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med utvärderingen är att skapa en helhetsbild om spetsprojekten genom att ta fram information om genomförandet av spetsprojekten 1 och 3 samt om resultatens och verksamhetsmodellernas effekter och effektivitet. Därtill är målet med utvärderingen att ta fram information om hur välfungerande och hållbar den projektbaserade utvecklingsmodellen är samt ge rekommendationer om hur man borde utveckla högskoleutbildning och lärarutbildning i framtiden.

Högskoleutbildningens utvecklingsprojekt (spetsprojekt 3) inleddes 2017 och 2018 och deras verksamhetsperiod var två år. Centrala teman för projekten var öppna och flexibla studier, samarbete i anordnandet av utbildningen samt snabbare övergång till arbetslivet för de studerande. Teman omfattade också högskolepedagogik och olika digitala lösningar. I projekten utvecklades arbetslivssamarbetet och den öppna FUI-verksamheten. Under verksamhetsperioden 2017–2019 finansierades 17 projekt och under verksamhetsperioden 2018–2020 beviljades finansiering för 19 projekt.

Ett centralt utvecklingsområde för utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen (spetsprojekt 1) var att stärka kontinuiteten i lärarnas grund-, introduktions- och fortbildning. I projekten har man bland annat stärkt nätverken inom lärarutbildningen och utvecklat nya verksamhetsmodeller för utveckling av lärarnas kompetens, fortbildningens innehåll och för antagning av studerande. Dessutom har man stött utvecklingen av utbildningsledningen. Utvecklingsprojekten för lärarutbildningen var i huvudsak två- eller treåriga och de fördelade sig på två verksamhetsperioder, 2017–2020 och 2020–2021. En del av projekten fortsätter till 2022. Utvecklingsprojekten inom lärarutbildningen är sammanlagt 57 till antalet (45 projekt och 12 delprojekt).

Som stöd för nätverk och projekt inom lärarutbildningen och deras verksamhet tillsattes ett nytt Lärarutbildningsforum för tiden 2019–2022.

Följande personer har utsetts till planerings- och utvärderingsgruppen för utvärderingen av spetsprojekten för högskoleutbildningen 2017–2022:

  • Professor Helka-Liisa Hentilä, Uleåborgs universitet (ordförande)
  • Professor Harri Jalonen, Vasa universitet
  • Studerande Emmi Lainpelto, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Direktör Pekka Risku, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Prorektor Kirsi Viskari, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Specialsakkunnig Kyösti Värri, Kommunförbundet.

 

Mer information

  • Niina Nurkka, tfn 029 533 5565, niina.nurkka@karvi.fi

Stäng