Studerandes övergångar och smidiga studievägar

09/2017–10/2021

Utvärderingens webbsidor: nivelvaiheet.karvi.fi/sv

Datainsamlingen för utvärderingen De studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden som hade planerats för i år kommer på grund av coronaviruset inte att genomföras. Informationen kommer att samlas in tidigast nästa år. NCU följer med hur situationen utvecklas och vilka följderna är och beslutar utgående från det om fortsättningen av utvärderingarna. Vi informerar anordnarna om eventuella andra ändringar senare.

Utvärderingens fokus ligger på hur övergångsskedena i utbildningssystemet fungerar och på utbildningens förmåga att garantera ungdomars smidiga övergångar från en utbildningsstadium till ett annat samt systemets förmåga att stöda ungdomars val och förebygga riskerna för marginalisering.

Utvärderingens temaområden är:

 • handledning av studerande i övergångsskeden,
 • processer för ansökan och antagning till studier,
 • utbildningsanordnarnas samarbete med olika parter samt
 • utbildningens förmåga att stödja unga i val som gäller fortsatta studier och yrke.

I utvärderingsprojektet samlas information gällande övergångsskedena i utbildningen, övergångar och handledning från de studerande, utbildningsanordnare, regionala ELO-grupper samt olika aktörer på nationell nivå.

Utvärderingen baserar sig på principen om utvecklande utvärdering. Utvecklande utvärdering:

 • producerar information om de studerandes erfarenheter om övergångsskedena i utbildningen,
 • producerar information om utvecklandet av studerandes karriärfärdigheter och om sätten att stöda och handleda dem,
 • möjliggör för utbildningsanordnaren och dess läroanstalter att kartlägga övergångsskedens funktioner och dess styrkor, god praxis och utvecklingsbehov,
 • samla och dela omfattande god praxis över olika utbildningsstadier,
 • producera en helhetsbild om fungerandet av övergångsskeden, övergångar och handledning.

Utvärderingens första skede 2018–2019 fokuserar sig på övergångsskeden som händer efter grundläggande utbildning och andra skede (2020–2021) på övergångar efter andra stadiet.

Resultaten av utvärderingens första skede rapporteras i början av år 2020 och resultaten av den andra skeden vår 2021. Publiceringstillfälle av resultaten av utvärderingens första skede ordnas 31.1.2020.

Medlemmar i NCU:

Goman Jani, utvärderingsråd, projektledare
Hietala Risto, specialplanerare
Rumpu Niina, utvärderingsexpert
Anni Tuurnas, utvärderingsplanerare

Medlemmar i utvärderingens expertgrupp, som deltar i planeringen och utförandet av utvärderingen:

 • Merja Hilpinen, ylitarkastaja, OKM, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto
 • Hans Kankkonen, opinto-ohjaaja, Merenkurkun koulu, Vaasa (1.12.2018 alkaen)
 • Ismo-Olav Kjäldman, rehtori, Leppävaaran lukio, Espoo
 • Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja, Helsingin yliopisto
 • Seija Nykänen, rehtori, Vaajakosken yhtenäiskoulu, Jyväskylä
 • Tytti Pantsar, toiminnanjohtaja, Suomen Kansanopistoyhdistys
 • Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja, Oulun seudun ammattiopisto
 • Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Mikko Siippainen, opinto-ohjaaja, Vuoreksen koulu, Tampere
 • Anna Toni, erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Raimo Vuorinen, projektipäällikkö, Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Mer information

Jani Goman, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5505
Niina Rumpu, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5525
Anni Tuurnas, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn: 029 533 5593

Stäng