Studerandes övergångar och smidiga studievägar

09/2017–10/2021

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför utvärderingsprojektet Studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden. Utvärderingens fokus ligger på hur övergångsskedena i utbildningssystemet fungerar och därigenom på utbildningssystemets förmåga att garantera ungdomar utbildning och smidiga övergångar från en utbildningsnivå till nästa samt systemets förmåga att förebygga riskerna för marginalisering.

Utvärderingen tar fram information om handledningen i samband med övergångsskedena, om de olika utbildningsanordnarnas roll och om samarbetet mellan anordnarna. Dessutom ger den information om de studerandes rörlighet, om utbildningssystemets förmåga att stödja de studerandes livskompetens och val samt om systemets förmåga att erbjuda studievägar där det är möjligt att smidigt kombinera studier med arbete och söka sig till fortsatta studier och arbetslivet. Hur väl handledningen i samband med övergångsskedena och hela systemet fungerar analyseras inte enbart ur undervisningsväsendets synvinkel utan också ur arbets- och näringsförvaltningens och ungdomsväsendets synvinkel. Projektet omfattar övergångsskedena i hela utbildningssystemet.

NCU:s projektgrupp ansvarar för genomförandet av projektet:

 • Jani Goman, utvärderingsråd, projektledare
 • Risto Hietala, specialexpert
 • Johanna Kiesi, utvärderingsplanerare
 • Niina Rumpu, utvärderingsplanerare

Sakkunniggruppen för planering och genomförande av utvärderingen:

 • Merja Hilpinen, överinspektör, Undervisnings- och kulturministeriet
 • Hans Kankkonen, studiehandledare, Merenkurkun koulu (1.12.2018 -)
 • Ismo-Olav Kjäldman, rektor, Leppävaaran lukio
 • Pirjo Kuisma, utvecklingsdirektör för utbildning, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Susanna Niinistö-Sivuranta, utvecklingsdirektör, Helsingfors universitet
 • Ann-Sofie Nygård, elevhandledare, Borgaregatans skola (-30.11.2018)
 • Seija Nykänen, rektor, Vaajakosken yhtenäiskoulu
 • Tytti Pantsar, utvecklingsdirektör, Suomen Kansanopistoyhdistys
 • Heikki Piilonen, studiehandledare, Oulun seudun ammattiopisto
 • Mikko Siippainen, studiehandledare, Kaukajärven koulu
 • Anna Toni, specialsakkunnig, Arbets- och näringsministeriet
 • Raimo Vuorinen, projektledare, Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, Jyväskylä universitet

Utvärderingen inleds 2018 och pågår under de fyra följande åren.

Mer information

Jani Goman, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5505
Niina Rumpu, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5525