Utvärdering av sjöfartsutbildningen 2016-2017

05/2015–08/2017

Utbildningen inom sjöfartsbranschen utvärderades 2016/2017 – kvalitetshanteringen fyllde de internationella kraven

Utvärderingen genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering i samarbete med Trafiksäkerhetsverket. Utbildningen inom sjöfartsbranschen i Finland har också utvärderats 1998, 2002, 2007 och 2012.

Utbildningen inom sjöfartsbranschen i Finland regleras genom internationella sjöfartsorganisationens (International Maritime Organization, IMO) STCW-konvention (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Enligt STCW-konventionen ska IMO utifrån en oberoende utvärdering godkänna utbildnings- och behörighetssystemet samt respektive organisationernas kvalitetssystem i varje enskilt land. Utvärderingarna ska genomföras minst vart femte år.

Enligt utvärderingen har de utbildningsenheter som ordnar utbildning inom sjöfartsbranschen för det mesta fungerande kvalitetssystem och -förfaranden för utbildning som uppfyller åtminstone STCW-konventionens kvalitetskriterier, och utbildningsenheterna uppfyller de krav som fastställs i STCW-konventionen.

På basis av utvärderingen anknyter de centrala styrkorna till undervisningspersonalens yrkeskompetens, den praktiskt inriktade utbildningen, utbildningsplaneringen och kvalitetssystemen. De centrala utvecklingsområdena gällde handledd praktik, säkerställande av lärarnas och arbetsplatshandledarnas kompetens, kvalitetssystem och rekrytering av studerande.

Alla enheter som erbjuder behörighetsgivande utbildning inom sjöfartsbranschen utvärderades. Utvärderingen genomfördes av en utvärderingsgrupp tillsatt för utvärderingen. Utvärderingen baserade på en självvärdering som genomfördes av utbildningsenheten, bakgrundsmaterial och ett utvärderingsbesök. På basis av allt material från utvärderingen sammanställdes de enhetsvisa utvärderingsrapporterna.

En sammanställande rapport om utvärderingen:

Utvärdering av utbildningen inom sjöfartsbranschen

Mer information:

Mirella Nordblad, tfn 02953 35541, fornamn.efternamn@karvi.fi

Aila Korpi, tfn 02953 35536, fornamn.efternamn@karvi.fi

 

Stäng