Utvärdering av utbildningen inom sjöfart 2020– 2022

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde i samarbete med Transport- och kommunikationsverket (Traficom) en utvärdering av utbildningen inom sjöfart åren 2020–2022. Enligt STCW-konventionen ska en utvärdering genomföras vart femte år. Syftet med utvärderingen var att säkerställa att de organisationer i Finland som erbjuder utbildning inom sjöfart har fungerande kvalitetssystem och -förfaranden för genomförande av utbildning som uppfyller minimikraven i kvalitetskriterierna i STCW-konventionen, samt att utbildningsorganisationen uppfyller kraven i STCW-konventionen.

Utvärderingen av utbildningen inom sjöfart baserade sig på organisationens självvärdering, bakgrundsmaterial och utvärderingsbesök som genomförs av en utvärderingsgrupp.

Dataskyddsbeskrivning

Mer information ges av

Utvärderingsexpert Niina Nurkka, förnamn.efternamn@karvi.fi, tel. 029 533 5573

Stäng