Utvärdering av utbildningsområden: humaniora, ekonomi och företagsekonomi, teknik och samhällsvetenskaper

kädet yhdessä

05/2018–1/2020

NCU genomförde 2019 i enlighet med Planen för utbildningsutvärderingar under åren 2016-2019 utvärderingarna av högskoleutbildningen inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga,  tekniska samt ekonomiska och företagsekonomiska utbildningsområdena.

Enligt utvärderingens slutsatser den kompetens som utbildningsområdena ger svarar väl mot arbetslivets behov, men mer vikt bör läggas vid mångkulturell och digital kompetens samt hållbar utveckling. En förutsättning för profileringen av utbildningen är tätt samarbete inom utbildningsområdena samt mellan högskolorna. Behoven av kontinuerligt lärande ger högskolorna utmaningar med att utveckla nya verksamhetsmodeller och innehåll i samarbete med arbetslivet.

Utvärderingen producerade en helhetsbild av nuläget i fråga om utbildningsutbudet och examinas kompetensinriktning och arbetslivsrelevans inom fyra utbildningsområden. I utvärderingen granskades utbildningsområdenas styrkor och utvecklingsbehov samt förmåga att utveckla utbildningsutbudet med beaktande av arbetslivets kompetensbehov. Också utbudet av kontinuerligt lärande inom utbildningsområdena ingick i utvärderingen.

I utvärderingen deltog nästan alla finländska högskolor och sammanlagt 680 examensprogram inom fyra utbildningsområden. Utvärderingarna genomfördes av fyra utvärderingsgrupper.

Pressmeddelande 23.1.2020

Publikationer

Sammanfattande publikationer:

Utvärderingsrapporter:

 

Slutseminariets presentationer

(på finska)

Videoinspelningarna från slutseminariet

Presentationerna

 

De fyra utvärderingarnas ordförande sammanfattar de centrala resultaten i fyra videoinspelningar (på finska).

 

Utvärderingsprocessen och data

I utvärderingen användes data på ett mångsidigt sätt. Utvärderingsprocessen och datainsamlingen beskrivs i figuren nedan.

 

 

 

I utvärderingen ingick Otto Leppänens pro gradu -avhandling vid Aalto-universitetet.

 

Mer information

Mira Huusko, det humanistiska utbildningsområdet, förnamn.efternamn@karvi.fi, 029 533 5565
Kirsi Mustonen, det ekonomiska och företagsekonomiska utbildningsområdet, förnamn.efternamn@karvi.fi, 029 533 5515
Mirella Nordblad, det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet, förnamn.efternamn@karvi.fi, 029 533 5541

Stäng