NCU

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)

Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett fristående ämbetsverk för utbildningsutvärdering. Centret genomför utvärderingar av utbildningen samt av den verksamhet som bedrivs av utbildningsanordnarna, allt från småbarnspedagogik till högskoleutbildning. Centret består av utvärderingsrådet, sektionen för utvärdering av högskolorna och fyra enheter. Dessa är enheten för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, enheten för yrkesutbildning, enheten för högre utbildning och fritt bildningsarbete och enheten för utvecklingstjänster.

Centret har till uppgift att genomföra utvärderingar av utbildningen samt utvärderingar av den verksamhet som bedrivs av utbildningsanordnare och av högskolor. Utvärderingscentret genomför också utvärderingar av inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen och inom utbildningen på andra stadiet.

Dessutom har centret till uppgift att stödja utbildningsanordnarna och högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetshantering, samt att utveckla utvärderingen av utbildning. Centrets uppgifter och organisation framgår av lag 1295/2013 och förordning 1317/2013.

Syftet med utvärderingarna är att utveckla utbildningen, stödja lärandet och säkerställa utbildningens kvalitet. Utvärderingarna ger också information som kan användas för beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå samt för utvecklingsarbete och internationella jämförelser.

Organisation

Antalet anställda är cirka 50. Centrets huvudkontor finns i Helsingfors. En del av centrets verksamhet finns i Jyväskylä.

I anslutning till utvärderingscentret finns ett utvärderingsråd som har tillsatts av statsrådet. Utvärderingsrådet följer upp och utvecklar centrets verksamhet samt drar upp strategiska riktlinjer för verksamheten. Sektionen för utvärdering av högskolorna beslutar i sin tur om projektplaner för utvärdering av högskolorna, planerings- och utvärderingsgrupper och resultat av auditeringarna av kvalitetssystemen. Utvärderingscentret kan också tillsätta delegationer och andra sektioner.

Verksamhetsprinciper

Utvärderingscentrets verksamhet bygger på principerna om oberoende och utvecklande utvärdering.

Med oberoende utvärdering avses att utvärderingsmetoderna, organiseringen av utvärderingarna och utvärderingsresultaten är fria från inflytande av exempelvis läroinrättningarna, Undervisnings- och kulturministeriet eller andra instanser.

Utvecklande utvärdering betonar involveringen, förtroendet mellan dem som genomför utvärderingen och dem som deltar i utvärderingen samt utbildningsanordnarnas och högskolornas ansvar för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten. Utvecklande utvärdering innebär att metoderna skräddarsys enligt utvärderingens mål och det tema som ska utvärderas.

Utvärderingscentret har preciserat sina verksamhetsprinciper i sin strategi.

Utvärderingsverksamhet

Utvärderingscentret genomför system- och temautvärderingar, utvärderingar av inlärningsresultat och utvärderingar enligt utbildningsområde. Auditeringarna av högskolornas kvalitetssystem fortsätter fram till 2018 enligt den överenskomna tidsplanen. Auditeringar av system kan genomföras även på andra utbildningsstadier.

Utvärderingsrådet har en viktig roll i att fastställa vad som ska utvärderas, eftersom rådet utarbetar förslag till nationell utvärderingsplan för Undervisnings- och kulturministeriet. En godkänd utvärderingsplan och ett kompletterande beslut till planen har gjorts upp för 2016–2019.

Klicka på bilden och bekanta dig med NCU:s verksamhet under utvärderingsplansperioden 2016-2019:

Stöd till utbildningsanordnare

Utvärderingscentret stödjer utbildningsanordnarna, högskolorna och beslutsfattarna på olika sätt. Centret ordnar utbildning som gäller utvärdering och kvalitetshantering, stödjer benchmarking, informerar aktivt om resultaten i utvärderingarna, främjar forskning som rör utvärdering, avger utlåtanden och bedriver internationellt samarbete. Alla utvärderingsrapporter är offentliga och kan laddas ned på utvärderingscentrets webbplats. Centret skickar utvärderingsresultaten och -responsen till dem som har deltagit i utvärderingarna.

Avgiftsbelagda tjänster

Vid sidan av de avgiftsfria utvärderingarna erbjuder utvärderingscentret avgiftsbelagda tjänster till utbildningsorganisationer i Finland och utomlands samt till andra kunder. De avgiftsbelagda tjänsterna produceras på uppdrag, beställning, begäran eller utifrån konkurrensutsättning. Exempel på sådana tjänster är externa auditeringar/utvärderingar och utvärderingar av utbildningsprogram inom teknik. Inom den grundläggande utbildningen erbjuder centret skolor och utbildningsanordnare möjlighet att mot avgift delta i utvärderingar av inlärningsresultat om de inte ingår i utvärderingens sampel. Dessutom kan centret ordna kort- och långvarig utbildning för sina kunder.

Vid prissättningen tillämpas den prislista som centret har slagit fast. Tjänsterna delas in i två kategorier. Auditeringarna av högskolornas kvalitetssystem är offentligrättsliga tjänster och prissättningen av dem bygger på förordning 362/2014. Övriga avgiftsbelagda tjänster prissätts enligt företagsekonomiska principer.

NCU broschyr

Förutseende och verkningsfull utvärdering 2020 – NCU:s strategi

Plan för utbildningsutvärderingarna under åren 2016-2019