NCU

Nationella centret för utbildningsutvärdering

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ansvarar för utvärderingen av småbarnspedagik, undervisning och utbildning i Finland. Verksamheten gäller hela utbildningssystemet, allt från småbarnspedagogik till högskoleutbildning.

Utvärderingsinformation och stöd

Centrets utvärderingar ger information och utvecklingsrekommendationer som kan användas av beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Informationen kan också användas för utvecklingsarbete och vid internationella jämförelser. Till centrets utvärderingar hör bland annat utvärderingarna av lärresultat, tema- och systemutvärderingar samt utvärderingar av kvalitetshanteringssystem, till exempel auditeringar av högskolor.

Dessutom har NCU till uppgift att stödja utbildningsanordnarna och högskolorna i frågor som gäller utvärdering och kvalitetshantering. NCU:s uppgifter och organisation framgår av lag 1295/2013 och förordning 1317/2013. Centrala principer i utvärderingsverksamheten är oberoende, förtroende, öppenhet och växelverkan.

Alla utvärderingsrapporter är offentliga och kan laddas ned på utvärderingscentrets webbplats. NCU skickar utvärderingsresultaten och -responsen till dem som har deltagit i utvärderingarna.

Utvärderingscentret jobbar för tillfället enligt Plan för utbildningsutvärderingarna under 2016-2019.  I planen finns information om periodens utvärderingsprojekt och om principer för utvecklingen av utvärderingssystemet och utvärderingsmetoderna.

Klicka på bilden och bekanta dig med NCU:s verksamhet under perioden 2016-2019:

Avgiftsbelagda tjänster 

Vid sidan av de avgiftsfria utvärderingarna erbjuder utvärderingscentret avgiftsbelagda tjänster till utbildningsorganisationer i Finland och utomlands samt till andra kunder. De avgiftsbelagda tjänsterna produceras på uppdrag, beställning, begäran eller utifrån konkurrensutsättning.

Exempel på tjänster är externa auditeringar/utvärderingar och utvärderingar av utbildningsprogram inom teknik. Inom den grundläggande utbildningen erbjuder centret skolor och utbildningsanordnare möjlighet att mot avgift delta i utvärderingar av lärresultat om de inte ingår i utvärderingens sampel.

Vår organisation

NCU är en självständig myndighet som fungerar som en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen. Vid centret finns fyra enheter. De är enheten för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, enheten för yrkesutbildning, enheten för högre utbildning och fritt bildningsarbete samt enheten för utvecklingstjänster.

Det sammanlagda antalet anställda är cirka 50. Centrets huvudkontor finns i Helsingfors. En del av centrets verksamhet finns i Jyväskylä.

I anslutning till utvärderingscentret finns ett utvärderingsråd tillsatt av statsrådet och en sektion för utvärdering av högskolor som undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt.

Viktiga länkar

Plan för utbildningsutvärderingarna under 2016-2019

Förutseende och verkningsfull utvärdering 2020 – NCU:s strategi

Hur är läget med vårt utbildningssystem? Resultat från den nationella utvärderingsverksamheten – broschyr