Dataskydd för anordnarna av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

Den personuppgiftsansvariga myndighetens kontaktuppgifter

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 380 (Hagnäskajen 6)
00531 HELSINGFORS
kirjaamo@karvi.fi
+358 29 533 5500

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Dataskyddsombud Jyrki Tuohela
tietosuoja@oph.fi

Varför behandlas dina personuppgifter och vilket slags uppgifter är det frågan om?

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU/Karvi) genomför utvärderingar av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning som del av sina lagstadgade uppgifter. Utvärderingarna bygger i allmänhet på enkäter och material som används för att utvärdera lärresultat.

Behandlingen av kontaktuppgifter behövs för att förverkliga NCU:s lagstadgade uppgift. Kontaktuppgifterna används för att informera deltagarna om utvärderingsverksamheten.

Varifrån får vi dina personuppgifter?

NCU har fått dina kontaktuppgifter via enkäter till kontaktpersonerna, från offentliga webbsidor eller från Utbildningsstyrelsens Studieinfo-portal.

Vem behandlar dina personuppgifter och överlåts de till någon?

Dina uppgifter behandlas av tjänstemännen på enheten för allmänbildning och småbarnspedagogik på NCU. NCU använder eget omdöme vid materialöverlåtelse till myndigheter och för forskningssyfte i enlighet med gällande dataskyddsprinciper.

Hur lång tid sparas dina personuppgifter?

Kontaktuppgifterna sparas tills kontaktpersonen byts eller uppgifterna förändras. Om uppgifterna förändras raderas de gamla uppgifterna.

Vilka rättigheter har du i förhållande till dina personuppgifter?

Du har rätt att be NCU om tillgång till de personuppgifter som gäller dig samt rätt att be om korrigering av uppgifterna om de är felaktiga. Du har också rätt att klaga över behandlingen av personuppgifter till dataskyddsombudet om du anser att man i behandlingen av dina personuppgifter bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

 

 

Stäng