Dataskydd för kontaktpersoner vid högskolor

Den personuppgiftsansvariga myndighetens kontaktuppgifter

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 380 (Hagnäskajen 6)
00531 HELSINGFORS
kirjaamo@karvi.fi
+358 29 533 5500

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Dataskyddsombud Jyrki Tuohela
tietosuoja@oph.fi

Varför behandlas dina personuppgifter och vilket slags uppgifter är det frågan om?

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU/Karvi) genomför utvärderingar av högskolor som del av sina lagstadgade uppgifter. Utvärderingarna bygger i allmänhet på enkäter, högskolornas självvärdering eller intervjuer.

Behandlingen av kontaktuppgifter behövs för att förverkliga NCU:s lagstadgade uppgift. Kontaktuppgifterna används för att informera om utvärderingsverksamheten och att samarbeta med högskolorna.

Varifrån får vi dina personuppgifter?

NCU har fått dina kontaktuppgifter via enkäter till kontaktpersonerna eller från offentliga webbsidor.

Vem behandlar dina personuppgifter och överlåts de till någon?

Dina uppgifter behandlas av tjänstemännen på enheten för högre utbildning och fritt bildningsarbete på NCU. Dina uppgifter överlåts inte till en tredje part.

Hur lång tid sparas dina personuppgifter?

Kontaktuppgifterna sparas tills kontaktpersonen byts eller uppgifterna förändras. Om uppgifterna förändras raderas de gamla uppgifterna. 

Vilka rättigheter har du i förhållande till dina personuppgifter?

Du har rätt att be NCU om tillgång till de personuppgifter som gäller dig samt rätt att be om korrigering av uppgifterna om de är felaktiga. Du har också rätt att klaga över behandlingen av personuppgifter till dataskyddsombudet om du anser att man i behandlingen av dina personuppgifter bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Stäng