Dataskydd i NCU:s temautvärderingar av högskolor

För kännedom till personer vars uppgifter behandlas i temautvärderingar av högskolor

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Nationella centret för utbildningsutvärdering

PB 380 (Hagnäskajen 6)

00101 HELSINGFORS

kirjaamo@karvi.fi

+358 29 533 5500

 

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Jyrki Tuohela

tietosuoja@oph.fi

 

Varför behandlas dina personuppgifter i temautvärderingar?

Det nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför temautvärderingar av högskolor som en del av sina lagstadgade uppgifter. Temautvärderingarna grundar sig i allmänhet på enkätmaterial, högskolornas självutvärderingar eller utvärderingsbesök vid högskolorna. För att man ska kunna dra tillförlitliga slutsatser av intervjuerna under utvärderingsbesöken behövs tillräckliga bakgrundsuppgifter om deltagarna. Högskolan kan också se det som nödvändigt att inkludera personuppgifter i självutvärderingsmaterialet och övrigt material.

Följaktligen:

  • Syftet med behandlingen av personuppgifter är att möjliggöra en tillförlitlig temautvärdering
  • Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att genomföra det Nationella centret för utbildningsutvärderings lagstadgade uppgift

Varifrån får vi dina personuppgifter och vilka uppgifter gäller det?

När det gäller enkätmaterialet får NCU dina personuppgifter när du besvarar enkäten. Vanligtvis används ett webbaserat enkätverktyg för att samla in enkätmaterial.

NCU får de personuppgifter som behövs för utvärderingsbesöket av kontaktpersonen vid den högskola som deltar i utvärderingen. Kontaktpersonen ska berätta för dig vilka uppgifter han eller hon lämnar ut till NCU. Vanligtvis innehåller uppgifterna om personalen och högskolans intressentgrupper namn, arbetsuppgift och bakgrundsorganisation och för studerandenas del namn, utbildningsprogram och årskurs.

Vem tar emot dina personuppgifter?

Temautvärderingen genomförs av projektchefer som hör till NCU:s personal eller annan personal vid NCU. Dessutom kan en av NCU utsedd utvärderingsgrupp som består av experter utanför NCU delta i utvärderingen.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Projektcheferna eller utvärderingsgruppen har tillgång till personuppgifterna tills temautvärderingen har avslutats. Efter utvärderingen lämnas anonymiserade utvärderingsdata ut till forskare.

När temautvärderingen har avslutats arkiveras utvärderingsmaterialet, inklusive personuppgifter, permanent.

Vilka rättigheter har du beträffande dina personuppgifter?

Du har rätt att be NCU om tillgång till dina personuppgifter och rätt att begära rättelse om det förekommer fel i dem. Du har också rätt att överklaga behandlingen av personuppgifter till dataombudsmannen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Stäng