Dataskydd vid auditeringar av högskolor

För kännedom till personer vars uppgifter behandlas vid auditeringar av högskolor.

 

Den registeransvariges kontaktuppgifter

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 380 (Hagnäskajen 6)
00531 HELSINGFORS

kirjaamo@karvi.fi

+358 29 533 5500


Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tietosuojavastaava Jyrki Tuohela, tietosuoja@oph.fi


Varför behandlas dina personuppgifter i auditeringar?

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför auditeringar av högskolor som en del av sina lagstadgade uppgifter. Auditeringarna utgår från högskolans självvärdering, annat material som lämnas in av högskolan och auditeringsgruppens besök på högskolan. Under besöket intervjuas representanter för högskolans personal, studerande och intressentgrupper. För att man ska kunna dra tillförlitliga slutsatser av intervjuerna behövs tillräckliga bakgrundsuppgifter om deltagarna. Högskolan kan även anse att det är behövligt att inkludera personuppgifter i självvärderingsmaterial och annat material.

Därmed:

– syftet med behandlingen av personuppgifter är att möjliggöra tillförlitligt genomförande av auditering
– behandlingen av personuppgifter behövs för att genomföra Nationella centrets för utbildningsutvärdering lagstadgade uppgift.


Varifrån får vi dina personuppgifter och vilka uppgifter är det fråga om? 

NCU får de personuppgifter som behövs för auditeringen av kontaktpersonen från den högskola som genomgår auditering. Kontaktpersonen ska berätta för dig vilka uppgifter han eller hon skickar till NCU. Det är vanligt att i de uppgifter som gäller personalen och högskolans intressentgrupper ingår namn, arbetsuppgift och bakgrundsorganisation och i fråga om studerande namn, utbildningsprogram och årskurs.


Vem tar emot dina personuppgifter? 

Auditeringen genomförs av en auditeringsgrupp som utsetts av Nationella centret för utbildningsutvärdering och består av experter som inte tillhör NCU och av projektledare som tillhör NCU:s personal. Om högskolan begär en ny behandling av auditeringens slutresultat, får även NCU:s expertgrupp för besvärsförfarandet tillgång till auditeringsmaterialet inklusive personuppgifter.


Hur länge förvaras dina personuppgifter? 

Auditeringsgruppen och projektledarna för auditeringen har tillgång till personuppgifterna tills auditeringen upphör. Likaså om högskolan lämnar in en begäran för en ny behandling av auditeringens slutresultat, förvaras uppgifterna så att de är tillgängliga för expertgrupp för besvärsförfarande ända tills gruppen gett sitt utlåtande. Efter att auditeringen och det eventuella besvärsförfarandet upphört arkiveras auditeringsmaterialet permanent.

 

Använding av auditeringsdata i NCU:s övriga utvärderingsverksamhet

NCU kan utnyttja utvärderingsdata från auditeringar i sitt övriga utvärderingsverksamhet, som t.ex. syntesutvärderingar som omfattar hela högskolesystemet, med beaktande av datakonfidentalitet. Syntesutvärderingarnas resultat publiceras på en allmän nivå och inga resultat kan kopplas till enskilda högskolor eller individer.

 

Vilka rättigheter har du i fråga om dina personuppgifter? 

Du har rätt att av NCU begära tillgång till personuppgifter som gäller dig själv samt rätt att be om rättelse ifall de innehåller en felaktig uppgift. Du har även rätt att överklaga behandlingen av personuppgifter till dataombudsmannen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Stäng