Information om NCU:s tyngdpunkter

Att producera tyngdpunktsspecifik information är en uppgift som ingår i NCU:s verksamhet. Det här betyder att vi tar fram information om på förhand fastställda och samhälleligt betydelsefulla tyngdpunkter. Med hjälp av samlad information om olika tyngdpunkter strävar NCU efter att stöda beslutsfattande och utvecklingsarbete inom utbildningen på samhälls- och systemnivå liksom också på lokal nivå.

Tyngdpunkterna fastställs i planen för utbildningsutvärdering, som styr NCU:s verksamhet. NCU sammanställer utgående från tyngdpunkterna publikationer som omfattar hela utvärderingsverksamheten. Under den pågående fyraårsperioden för utvärderingsplanen ger NCU ut minst en publikation om varje tyngdpunkt. Avsikten är att publicera den första publikationen i november-december 2021. Den kommer att gälla tyngdpunkten Främjande av likvärdighet.

Information om de olika tyngdpunkterna produceras också som en del av NCU:s expertutlåtanden.

Tyngdpunkter i utvärderingsverksamheten

Av bilden framgår de tyngdpunkter som gäller för utvärderingsverksamheten under perioden 2020–2023. Bilden visar också de frågor som vi för varje tyngdpunkt strävar efter att ge svar på:

Våra projekt ger information om NCU:s tyngdpunkter

I tabellen ser du hur NCU genom olika projekt producerar information för tyngdpunkter under perioden 2020–2023. Mer information om en enskild utvärdering hittar du genom att klicka på utvärderingsprojektets namn. Observera att utvärderingar som ännu inte har inletts saknar egna webbsidor. Närmare tidtabeller för projekten finns i utvärderingsplanens bilaga Utvärderingar år för år (s. 36).

Utvärdering Utveckling av lärande och kompetens Främjande av likvärdighet Främjande av ett välfungerande utbildningssystem Stöd för kontinuerlig utveckling
Småbarnspedagogik
Utvärdering av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar, andra skedet
Stöd för kvalitetshantering hos anordnare av småbarnspedagogik
Ledningen inom småbarnspedagogiken – nuläge, styrkor och utvecklingsområden
Utvärdering av pedagogik för femåringar samt av nuläget och utvecklingsbehoven för konst- och färdighetsämnena inom småbarnspedagogiken
Uppföljning av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar, tredje skedet
Allmänbildande utbildning
Longitudinell utvärdering av lärresultat i grundläggande utbildningen (MA, MO), åk 3 och åk 6
Utvärdering av lärresultat: Svenska (A- och B-lärokurs i finska skolor), åk 9
Utvärdering av lärresultat: Modersmål och litteratur (svenska och finska som modersmål, finska som andraspråk), åk 9
Modersmålets lilla longitudinella utvärdering (svenska som modersmål)
Utvärdering av lärresultat: Matematik, åk 9
Utvärdering av lärresultat: Engelska (A-lärokurs), åk 9
Utvärdering av lärresultat: Finska (A-finska och modersmålsinriktad finska)
Utvärdering av lärresultat: Historia och samhällslära, åk 9
Utvärdering av lärresultat: Religioner och livsåskådningskunskap, åk 9
Utvärdering av implementeringen av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
Differentiering inom den grundläggande utbildningen
Kön och lärresultat – en utredning av orsaker och bakgrunder till skillnader i lärresultat
Förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål – en läges- och effektutvärdering
Utvärdering av metoder som förebygger mobbning och främjar välbefinnande och arbetsro
Forskningsprojektet Social samhörighet
Engagerande arbete i skolgemenskapen
Läget inom gymnasieutbildningen
Yrkesutbildning
Utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning
Utvärdering av lärresultat inom yrkesutbildningen
Utvärdering av lärresultat i gemensamma examensdelar inom yrkesutbildningen
Arbetslivsorientering och arbetslivssamarbete inom yrkesutbildningen
Förverkligande av individuella studiestigar inom yrkesutbildningen
Utvärdering av examenssystemet inom yrkesutbildningen
Högskoleutbildning
Utvärdering av högre utbildning inom social- och hälsoområdet
Utvärdering av högre utbildning inom juridik
Utvärdering av högre utbildning inom det naturvetenskapliga området samt de centrala utbildningsområdena inom bioekonomi: lantbruk, skogsbruk, livsmedelsvetenskap och miljövetenskap
Högskolepedagogikens nuläge och utveckling
Flexibla studievägar inom den högre utbildningen
Auditeringar av högskolor
Fritt bildningsarbete
Läs- och skrivundervisning för invandrare
Sektorövergripande utvärderingar
Utbildningsvägar för invandrare
Utbildningssystemets förmåga att svara mot plötsliga strukturomvandlingar
Utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogik
Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet
Effekter av de avvikande undervisningsarrangemangen på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling

 

Stäng