Information om NCU:s tyngdpunkter

Att producera tyngdpunktsspecifik information är en uppgift som ingår i NCU:s verksamhet. Det här betyder att vi tar fram information om på förhand fastställda och samhälleligt betydelsefulla tyngdpunkter. Med hjälp av samlad information om olika tyngdpunkter strävar NCU efter att stöda beslutsfattande och utvecklingsarbete inom utbildningen på samhälls- och systemnivå liksom också på lokal nivå. Tyngdpunkterna fastställs i planen för utbildningsutvärdering, som styr NCU:s verksamhet.

Tyngdpunkterna i NCU:s utvärderingsverksamhet under perioden 2020–2023:

 • Utveckling av lärande och kompetens
 • Främjande av likvärdighet
 • Främjande av ett välfungerande utbildningssystem
 • Stöd för kontinuerlig utveckling

 

Utveckling av lärande och kompetens

Vi strävar efter att med hjälp av vår utvärderingsinformation ge svar på de här frågorna som gäller utveckling av lärande och kompetens:

 • Hur väl uppnås de mål som har ställts upp för lärande och kompetensutveckling?
 • Vilka faktorer bidrar till eller förhindrar lärande och kompetensutveckling?
 • Hur främjas en utveckling av lärande och kompetens som svarar mot framtida behov och bidrar till kontinuerligt lärande?

Bilden ger en helhetsuppfattning om de NCU-projekt som i första hand tar fram information med fokus på hur lärande och kompetens kunde utvecklas. Då du klickar på bilden blir den större.

 

Främjande av likvärdighet

Vi strävar efter att ta fram utvärderingsinformation som ger svar på de här frågorna som gäller främjande av likvärdighet:

 • Hur ser läget ut i fråga om jämlikhet i utbildningen och lika möjligheter i Finland?
 • Vilka faktorer bidrar till eller förhindrar förverkligandet av likvärdighet inom utbildningen?

I december 2021 publicerade NCU en publikation med anknytning till tyngdpunkten Främjande av likvärdighet: Jämlikhet, likvärdighet och delaktighet i utbildningen – en översikt över nationella utvärderingar. Nationella centret för utbildningsutvärdering. Sammanfattning 17:2021.

Bilden nedan ger en helhetsuppfattning om de NCU-projekt som i första hand producerar utvärderingsinformation för att man ska kunna främja likvärdigheten i utbildningen. Då du klickar på bilden blir den större.

 

Främjande av ett välfungerande utbildningssystem

Vi strävar efter att med hjälp av vår utvärderingsinformation ge svar på de här frågorna som är kopplade till hur man kan främja ett välfungerande utbildningssystem:

 • Hur fungerar utbildningssystemet som en helhet?
 • Vilka konsekvenser har utbildningsreformerna haft?
 • Vilken förmåga har utbildningssystemet att reagera på förändringar i verksamhetsmiljön?

Bilden ger en helhetsuppfattning om de utvärderingsprojekt som i första hand tar fram information med anknytning till hur vi kan skapa välfungerande utbildningssystem. Då du klickar på bilden blir den större.

 

Stöd för kontinuerlig utveckling

Vi strävar efter att med hjälp av vår utvärderingsinformation ge svar på de här frågorna som är kopplade till hur man kan stöda en kontinuerlig utveckling:

 • Hur fungerar kvalitetshanteringen och hur stödjer den ledning och kontinuerlig utveckling?
 • Hur stödjer verksamhetskulturen uppnåendet av de mål som ställts upp för verksamheten?
 • Hur förverkligas gemenskap och olika aktörers delaktighet i utvecklingen?

Våren 2023 ger NCU ut en sammanfattande publikation om centrala element och praxis inom kvalitetshanteringen i utbildningen. Publikationen gäller alla utbildningssektorer. Redan tidigare har utvärderingscentret publicerat Kvalitetshantering i det finländska utbildningssystemet. Publikationen sammanfattar läget inom kvalitetshanteringen i det finländska utbildningssystemet och tyngdpunkter kopplade till stödbehovet. Dessutom har centret gett ut olika rapporter som fördjupar sig i kvalitetshanteringens tillstånd inom olika sektorer, som t.ex. Perusopetuksen laadunhallinnan nykytilan kartoitus (på finska, 2022) och Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tila (på finska, 2022).

Bilden ger en helhetsuppfattning om de NCU-projekt som i första hand tar fram information som stöder en kontinuerlig utveckling inom utbildningen. Bilden blir större om du klickar på den.

 

Varje projekt ger information för NCU:s tyngdpunkter

Många av våra projekt ger information för flera tyngdpunkter. I tabellen ser du hur NCU genom olika projekt producerar information för tyngdpunkterna. Mer information om en enskild utvärdering hittar du genom att klicka på utvärderingsprojektets namn. Observera att utvärderingar som ännu inte har inletts saknar egna webbsidor. Närmare tidtabeller för projekten finns i utvärderingsplanens bilaga Utvärderingar år för år (s. 36).

Information om de olika tyngdpunkterna ingår också som en del av NCU:s expertutlåtanden.

I tabellen har tyngdpunkterna märkts ut så här:

I – Utveckling av lärande och kompetens
II – Främjande av likvärdighet
III – Främjande av ett välfungerande utbildningssystem
IV – Stöd för kontinuerlig utveckling

 

Utvärdering Tyngdpunkt
Småbarnspedagogik I II III IV
Utvärdering av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar, andra skedet
Stöd för kvalitetshantering hos anordnare av småbarnspedagogik
Ledningen inom småbarnspedagogiken – nuläge, styrkor och utvecklingsområden
Utvärdering av pedagogik för femåringar samt av nuläget och utvecklingsbehoven för konst- och färdighetsämnena inom småbarnspedagogiken
Uppföljning av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar, tredje skedet
Allmänbildande utbildning I II III IV
Longitudinell utvärdering av lärresultat i grundläggande utbildningen (MA, MO), åk 3 och åk 6
Utvärdering av lärresultat: Svenska (A- och B-lärokurs i finska skolor), åk 9
Modersmålets lilla longitudinella utvärdering (svenska som modersmål)
Utvärdering av lärresultat: Matematik, åk 9
Utvärdering av lärresultat: Engelska (A-lärokurs), åk 9
Utvärdering av lärresultat: Finska (A-finska och modersmålsinriktad finska)
Utvärdering av implementeringen av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
Differentiering inom den grundläggande utbildningen
Kön och lärresultat – en utredning av orsaker och bakgrunder till skillnader i lärresultat
Förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål – en läges- och effektutvärdering
Utvärdering av metoder som förebygger mobbning och främjar välbefinnande och arbetsro
Forskningsprojektet Social samhörighet
Engagerande arbete i skolgemenskapen
Utvärderingen av gymnasiereformen och Utvärdering av timfördelningsförsöket i gymnasiet
Utvärdering av pilotprojektet distansundervisning i de samiska språken
Utvecklande utvärdering inom åtgärdsprogrammet för att stärka skolgångsfärdigheterna hos elever med invandrarbakgrund (KIEPPI)
Yrkesutbildning I II III IV
Utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning
Utvärdering av lärresultat inom yrkesutbildningen
Utvärdering av lärresultat i gemensamma examensdelar inom yrkesutbildningen
Arbetslivsorientering och arbetslivssamarbete inom yrkesutbildningen
Förverkligande av individuella studiestigar inom yrkesutbildningen
Utvärdering av examenssystemet inom yrkesutbildningen
Utredning av kvaliteten i yrkesprovsverksamheten
Högskoleutbildning I II III IV
Utvärdering av högre utbildning inom social- och hälsoområdet
Utvärdering av högre utbildning inom juridik
Utvärdering av högre utbildning inom det naturvetenskapliga området samt de centrala utbildningsområdena inom bioekonomi: lantbruk, skogsbruk, livsmedelsvetenskap och miljövetenskap
Högskolepedagogikens nuläge och utveckling
Flexibla studievägar inom den högre utbildningen
Auditeringar av högskolor
Utvärdering av spetsprojekten för högskoleutbildningen 2017–2022
Fritt bildningsarbete I II III IV
Läs- och skrivundervisning för invandrare
Sektorövergripande utvärderingar I II III IV
Utbildningsvägar för invandrare
Utbildningssystemets förmåga att svara mot plötsliga strukturomvandlingar
Utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogik
Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet
Effekter av de avvikande undervisningsarrangemangen på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling
Den utvidgade läroplikten: Utvärdering av nya former av studiehandledning

 

Stäng