Stöd för kvalitetshantering

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) stödjer anordnare av småbarnspedagogik, undervisning, utbildning samt högskolor i frågor som berör utvärdering och kvalitetshantering. Med kvalitetshantering avses de rutiner, processer eller system, med vilka utbildningsorganisationen planerar, genomför, följer upp och utvecklar kvaliteten på sin verksamhet. Kvalitetshantering kan betraktas som ett överbegrepp som inkluderar kvalitetssäkring, -utveckling, -ledning och -styrning. Självvärdering är en del av kvalitetshanteringen.

Lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295 / 2013) fastställer att NCU:s uppgift är att ”stödja dem som ordnar småbarnspedagogik, undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring”. Målet med NCU:s stöd och utvärderingen av kvalitetshantering är att bidra till ett mer fungerande utbildningssystem, stödja utvecklingen av verksamheten och främja elevers och studerandes likabehandling.

NCU stöder kvalitetshantering som bygger på principerna för utvecklande utvärdering. I den utvecklande utvärderingen betonas delaktighet och förtroendet mellan den som genomför utvärderingen och dem som deltar i utvärderingen. Dessutom betonas att anordnarna av fostran och utbildning samt högskolorna ansvarar för kvaliteten i sin verksamhet och utvecklingen av den.

NCU stödjer utbildningsanordnare i utvecklingen av kvalitetshantering på följande sätt:

  • genom att ta fram utvärderingsinformation för kvalitetsutvecklingens behov
  • genom att utvärdera anordnarnas kvalitetssystem
  • genom att ta fram information om god praxis för kvalitetssäkring och -utveckling och sprida den över utbildningssektorgränserna.
  • genom att stödja anordnare av småbarnspedagogik, skolor, läroanstalter och högskolor vid utnyttjande av nationella utvärderingar och självvärderingar samt vid stärkande av det utvecklande perspektivet inom utvärdering.
  • genom att stödja kvalitetsledning, -styrning, -säkring och -utveckling.
  • genom att utveckla utvärderingssystem, stödmaterial, utvärderingsverktyg
  • genom att erbjuda utbildning och handledning i kvalitetshantering och utvärdering.

NCU:s begrepp för utvärdering och kvalitetshantering

Kvalitetshanteringen är i olika faser på olika utbildningsnivåer − även behovet av stöd varierar

Kvalitetshantering är en del av verksamheten på alla utbildningsnivåer, ända från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen.  Men kvalitetshanteringen och utvärderingen av den befinner sig ändå i olika faser beroende på nivå i systemet, trots att lagstiftningen i stort sett grundar sig på samma principer i alla sektorer. Lagstiftningen som gäller utbildningsanordnare och högskolor förutsätter att de centrala resultaten i fråga om kvalitetshantering och utvärdering publiceras. Lagarna ger trots allt inga exakta anvisningar om hur, var och i vilken omfattning resultaten ska offentliggöras.

Under hösten 2021 gav NCU ut publikationen Kvalitetshantering i det finländska utbildningssystemet som för första gången ger en helhetsbild av nuläget inom kvalitetshanteringen i det finländska utbildningssystemet. Publikationen tar upp utvärderingar av kvalitetshanteringssystem samt stöd för kvalitetshanteringen inom olika sektorer i vårt system för fostran och utbildning.

Mera information  

På webbsidorna för olika utbildningssektorer hittar du närmare information om utvärderingar på olika utbildningssektorer samt stöd för kvalitetshantering.

Källor:

NCU:s kvalitetsteam, ordförande, utvärderingsråd Janniina Vlasov, janniina.vlasov(a)karvi.fi, tfn 029 533 5543

Stäng