Stöd för kvalitetshantering

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) stödjer anordnare av småbarnspedagogik, undervisning, utbildning samt högskolor i frågor som berör utvärdering och kvalitetshantering.

NCU:s uppgift är att stödja anordnare av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning samt högskolor i uppgifter kopplade till kvalitetshantering. Formen på stödet och vägledningen varierar något beroende på de behov som finns inom utbildningssektorn. De lagar som reglerar utbildningen styr anordnare av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning samt högskolor i uppgiften att utvärdera den utbildning de tillhandahåller och sin verksamhet. Lagarna föreskriver inte i detalj vad som utvärderas och hur utvärderingen ska genomföras.

Med kvalitetshantering avses de rutiner, processer eller system, med vilka utbildningsorganisationen planerar, genomför, följer upp och utvecklar kvaliteten på sin verksamhet. Kvalitetshantering kan betraktas som ett överbegrepp som inkluderar kvalitetssäkring, -utveckling, -ledning och -styrning. Självvärdering är en del av kvalitetshanteringen.

NCU stödjer utbildningsanordnare i utvecklingen av kvalitetshantering på följande sätt:

  • genom att ta fram utvärderingsinformation för kvalitetsutvecklingens behov
  • genom att utvärdera anordnarnas kvalitetssystem
  • genom att ta fram information om god praxis för kvalitetssäkring och -utveckling och sprida den över utbildningssektorgränserna.
  • genom att stödja anordnare av småbarnspedagogik, skolor, läroanstalter och högskolor vid utnyttjande av nationella utvärderingar och självvärderingar samt vid stärkande av det utvecklande perspektivet inom utvärdering.
  • genom att stödja kvalitetsledning, -styrning, -säkring och -utveckling.
  • genom att utveckla utvärderingssystem, stödmaterial, utvärderingsverktyg
  • genom att erbjuda utbildning och handledning i kvalitetshantering och utvärdering.

De olika utbildningssektorerna har olika slags behov, som också är grunden för NCU:s verksamhet. På webbsidorna för olika utbildningssektorer hittar du närmare information om utvärderingar på olika utbildningssektorer samt stöd för kvalitetshantering.

Småbarnspedagogik
Grundläggande utbildning
Gymnasieutbildning
Yrkesutbildning
Högre utbildning

Källor:

Stäng