Utvärderingsmaterial för forskare

Varje år producerar Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) tiotals material som också står till forskares förfogande. Materialen har analyserats på olika sätt med tanke på de behov som finns inom NCU. På basis av de flesta materialen har vi också utarbetat en sammanfattning och en mer omfattande rapport.

NCU lämnar ut materialen för forskning på basis av följande ansökningsdokument:

  • ansökan (NCU:s blankett)
  • forskningsplan (inkl. forskningsprojektets namn, forskningsfrågor, material som begärs, eventuell finansiering samt projektets namn)
  • handledarens samtycke och underskrift (gäller pro gradu- och doktorsavhandlingar).

NCU kan använda eget omdöme vid materialöverlåtelse, till exempel i enlighet med gällande dataskyddsprinciper. Användningen av gammalt material, d.v.s. material som publicerats före 2020, kan tillåtas efter prövning, och en avgift kan uppbäras för överlåtelsen av dessa om behandlingen av materialet orsakar arbete för NCU. Om arbetsmängden är orimlig för NCU eller om forskningen strider mot NCU:s värderingar kan NCU vägra att överlåta materialet. Utvärderingsmaterialens anonymiserade rådata kan användas avgiftsfritt för forskningsbruk. I övriga fall uppbär NCU en avgift för att redigera materialen. Avgiften för våra avgiftsbelagda tjänster fastställs på basis av den arbetstid som använts enligt följande:

  • Timavgift: 202 € (inkl. moms)
  • Minimiavgift 1 timme

Efter slutförd forskning levererar forskaren eller forskningsgruppen uppgifter om publikationerna som utarbetats på basis av materialet till NCU. Publikationerna ska ange materialets ursprung.

Den som vill ha en ansökningsblankett och/eller ytterligare information om ansökningsprocessen kan vända sig till utvärderingsexpert Mira Huusko.

Mer information

utvärderingsexpert Mira Huusko, fornamn.efternamn@karvi.fi

vicedirektör Hannele Seppälä, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng