Utveckling av verksamheten

NCU utvecklar ständigt sin egen verksamhet. Syftet med utvecklingsarbetet är att ytterligare försöka förbättra bland annat utvärderingarnas och den övriga verksamhetens kundorientering och genomslag samt NCU:s interna verksamhet.

Som stöd för utvecklingen samlar NCU systematiskt in respons på de utvärderingar som NCU genomfört och från intressentgrupper. Dessutom deltar NCU i extern utvärdering av sin verksamhet.

PDCA-cykeln grunden för kvalitetshanteringen vid NCU

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ansvarar för kvaliteten i sin verksamhet och för att verksamheten ständigt förbättras. Kvalitetshantering är en väsentlig del av NCU:s ledning och verksamhetsstyrning. Kvalitetshanteringen stöder NCU:s strategi och att de strategiska målen uppnås. NCU utvärderar systematiskt hur dess strategi genomförs och hur målen uppnås. Verksamheten utvecklas och förbättras kontinuerligt med hjälp av information från NCU:s utvärderings- och responssystem.

NCU har inget separat kvalitetssystem eller någon kvalitetshandbok. Kvalitetshanteringen har byggts upp som en del av NCU:s verksamhetsstyrning och intranät, där de centrala elementen i kvalitetshanteringen har sammanställts. Denna lösning har man kommit fram till för att bevara en smidig kvalitetshantering i en organisation av NCU:s storlek, och man har strävat efter att göra kvalitetshanteringen till en naturlig del av allas verksamhet vid NCU.

Kvalitetshanteringen grundar sig på Demings så kallade PDCA-cykel (Plan, Do, Check, Act) för kontinuerlig utveckling. Tanken med modellen är en spiralt framskridande cykel för planering, genomförande av verksamheten, uppföljning och utvärdering av verksamheten samt utveckling som har som mål att organisationen kontinuerligt ska lära sig och utvecklas. Utöver de delområden som baserar sig på PDCA-cykeln finns den externa styrningen av verksamheten, NCU:s strategi samt ledningssystemet centrala element i kvalitetshanteringen. De centrala elementen i NCU:s kvalitetshantering har sammanställts som en del av PDCA-cykeln (pfd). Textformat för bilden.

Läs även NCUs organisering av kvalitetshanteringen och ansvarsfördelning (pdf).

Insamling av respons på utvärderingar

NCU samlar systematiskt in respons på alla de utvärderingar som NCU genomfört. Respons samlas in från både föremålen för utvärdering och från dem som genomför utvärderingar.

Målet för insamlingen av respons är att:

  • Säkerställa att NCU:s strategi och värderingar uppfylls i utvärderingarna.
  • Ge information om hur väl utvärderingsprocesserna fungerar.
  • Ge information om styrkorna och utvecklingsbehoven i NCU:s verksamhet.
  • Stärka utvärderingarnas kundorientering.
  • Stärka utnyttjandet av utvärderingsinformation.
  • Säkra och trygga att NCU lyckas med sin lagstadgade uppgift.

NCU utarbetar årligen en sammanfattning över respons och de utvecklingsåtgärder som vidtas utifrån dem. Sammanfattningen riktas till intressentgrupper.

Enkät för intressentgrupper

NCU genomförde hösten 2018 en enkät för utvärderingscentrets mest centrala intressentgrupper. Till enkätens målgrupp hörde anordnare av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, högskolor, representanter för utbildningsförvaltningen, samhällsaktörer samt representanter för organisationer som arbetar med undervisning och fostran samt arbetslivsaktörer och -organisationer.

I enkäten utreddes bland annat hur olika intressentgrupper upplever sitt samarbete med NCU och hurdan information de önskar att NCU ska producera. Dessutom kartlade enkäten hur intressentgrupparbetet och -kommunikationen har lyckats samt NCU:s anseende bland olika intressentgrupper.

NCU:s verksamhet var bekant för de flesta av respondenterna och de flesta var nöjda med samarbetet med NCU. Respondenterna berättade att de aktivt utnyttjar den information som NCU producerar. Förbättring önskades i fråga om utvärderingarnas belastning samt kommunikationen om resultat.

Enkätresultaten utnyttjas vid utveckling av NCU:s verksamhet. NCU kommer att satsa särskilt på att minska belastningen av datainsamlingen under utvärderingarna samt på att utveckla kommunikationen.

Läs mer om intressentgruppenkätens resultat här (pdf, på finska).

Enkäten för intressentgrupper genomförs vartannat år.

Utvärdering av NCU:s verksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet genomför 2022 en internationell utvärdering av NCU.

NCU:s utvärderingsverksamhet som gäller högskolorna utvärderades externt 2021 av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). En internationell utvärderingsgrupp tillsatt av ENQA genomförde utvärderingen. Utvärderingsgruppen besökte NCU i september 2021.

Den senaste externa utvärderingen av NCU:s utvärderingsverksamhet som gäller högskolor genomfördes 2016-2017. En del av de områden som granskades i utvärderingen (bland annat organisationens mål, officiella ställning, oberoende status, intern kvalitetshantering och resurser) omfattade hela NCU. NCU fick godkänt i utvärderingen, förnyade sitt medlemskap i ENQA och  sin listning i det europeiska registret för tillförlitliga utvärderingsaktörer (The European Quality Assurance Register for Higher Education, EQAR). Läs mer om ENQA:s utvärdering och utvärderingens slutrapport här.

 

Mer information om utvecklingen av NCU:s verksamhet:

Enhetschef, ansvarig för utveckling av verksamheten Kirsi Hiltunen

fornamn.efternamn@karvi.fi

tfn 029 533 5508

Stäng