Utveckling av verksamheten

NCU utvecklar ständigt sin egen verksamhet. Syftet med utvecklingsarbetet är att ytterligare försöka förbättra bland annat utvärderingarnas och den övriga verksamhetens kundorientering och effekt samt NCU:s interna verksamhet.

Som stöd för utvecklingen samlar NCU systematiskt in respons på de utvärderingar som NCU genomfört och från intressentgrupper. Dessutom deltar NCU i extern utvärdering av sin verksamhet.

Insamling av respons på utvärderingar

NCU samlar systematiskt in respons på alla de utvärderingar som NCU genomfört. Respons samlas in från både föremålen för utvärdering och från dem som genomför utvärderingar.

Målet för responsinsamlingen är att:

  • Säkerställa att NCU:s strategi och värderingar uppfylls i utvärderingarna.
  • Ge information om hur väl utvärderingsprocesserna fungerar.
  • Ge information om styrkorna och utvecklingsbehoven i NCU:s verksamhet.
  • Stärka utvärderingarnas kundorientering.
  • Stärka utnyttjandet av utvärderingsinformation.
  • Säkra och trygga att NCU lyckas med sin lagstadgade uppgift.

Hos NCU utarbetas årligen en sammanfattning över respons och de utvecklingsåtgärder som vidtas utifrån dem. Sammanfattningen riktas till intressentgrupper.

Enkät för intressentgrupper

NCU genomförde hösten 2018 en enkät för de mest centrala intressentgrupperna. Till enkätens målgrupp hörde anordnare av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, högskolor, representanter för utbildningsförvaltningen, samhällsaktörer samt representanter för organisationer som arbetar med undervisning och fostran samt arbetslivsaktörer och -organisationer.

I enkäten utreddes bland annat hur olika intressentgrupper upplever sitt samarbete med NCU och hurdan information de önskar att NCU ska producera. Dessutom kartlade enkäten hur intressentgrupparbetet och -kommunikationen har lyckats samt NCU:s anseende bland olika intressentgrupper.

NCU:s verksamhet var bekant för de flesta av respondenterna och man var nöjda med samarbetet med NCU. Respondenterna berättade att de aktivt utnyttjar den information som NCU producerar. Förbättring önskades i fråga om utvärderingarnas belastning samt kommunikationen om resultat.

Enkätresultaten utnyttjas vid utveckling av NCU:s verksamhet. NCU kommer att satsa särskilt på att minska belastningen av informationsinsamlingen under utvärderingarna samt på att utveckla kommunikationen.

Läs mer om intressentgruppenkätens resultat här (på finska).

Enkäten för intressentgrupper genomförs vartannat år.

Utvärdering av NCU:s verksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet genomför 2022 en internationell utvärdering på NCU.

Under 2016–2017 genomfördes en utvärdering som gällde särskilt NCU:s utvärderingsverksamhet som gäller högskolor. Utvärderingen genomfördes av en internationell expertgrupp som tillsattes av organisationen European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Europeiska principer (bland annat organisationens mål, officiella ställning, oavhängighet och resurser) som gäller utvärderingsaktörer betraktades emellertid i fråga om hela NCU. NCU klarade av utvärderingen, förnyade sitt fulla medlemskap i organisationen och fortsatte med sin listning i det europeiska registret för tillförlitliga utvärderingsaktörer (The European Quality Assurance Register for Higher Education, EQAR). Läs mer om ENQA:s utvärdering och utvärderingens slutrapport här.

 

Mer information om utvecklingen av NCU:s verksamhet:

Enhetschef, ansvarig för utveckling av verksamheten Kirsi Hiltunen

fornamn.efternamn@karvi.fi

tfn 029 533 5508

Stäng