NCU:s strategi

Vision

NCU är en sakkunnig utvärderare och en modig debattör.

Strategiska mål

 • Vår utvärderingsinformation ger kunskap och kompetens och bidrar till stärkt förtroende och kloka lösningar.
 • Våra utvärderingar är framtidsorienterade, utvecklande, mångsidiga och engagerande.
 • Vi främjar en ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling av samhället.

Komponenter och nivåer i utbildningssystemet

 • Småbarnspedagogik
 • Förskoleundervisning och grundläggande utbildning
 • Gymnasieutbildning
 • Yrkesutbildning
 • Högre utbildning
 • Fritt bildningsarbete
 • Grundläggande kostundervisning

Värdena som styr NCU:s verksamhet

Pålitlig

Vi baserar våra utvärderingar på stark expertis och på systematisk informationsinsamling.

Oberoende

Vi verkar självständigt och vi är fria från yttre påverkan i våra resultat och slutledningar.

Öppen

Vi arbetar interaktivt och synliggör våra principer, kriterier och verksamhetssätt.

Modig

Vi tar tag i svåra ämnen, tar ställning och deltar i samhällsdebatten.

NCU:s effektivitetsmål

Vi vill

 • främja lärande och kompetens
 • öka jämlikheten inom utbildningen
 • bidra till ett välfungerande utbildningssystem
 • främja kvaliteten på pedagogik och utbildning

Stäng