Småbarnspedagogik

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) fungerar som en oberoende sakkunnigorganisation med ansvar för att utvärdera småbarnspedagogik. NCU gör upp en långsiktig utvärderingsplan som en del av styrsystemet för småbarnspedagogiken och genomför utvärderingar i enlighet med planen.  Förutom att NCU genomför nationella utvärderingar hör det till centrets uppgifter att stödja anordnarna av småbarnspedagogik i frågor som rör kvalitetshantering samt att utveckla utvärderingen av småbarnspedagogiken i samarbete med anordnarna.

Utvärderingen av småbarnspedagogiken är en lagstadgad uppgift (lag om småbarnspedagogik 36/1973, 9 b §). Olika aktörer på olika nivåer producerar tillsammans utvärderingsinformation för att stödja arbetet med att utveckla småbarnspedagogiken. Utvärderingar genomförs inom enheter för småbarnspedagogik, på anordnarnivå, på nationell nivå och på internationell nivå.

Syftet med utvärderingen av småbarnspedagogik är:

  • att främja förutsättningarna för barnets välmående, utveckling och lärande
  • att säkerställa att avsikten med lagen förverkligas
  • att producera information för utveckling av småbarnspedagogiken på lokal nivå och som underlag för det politiska beslutsfattandet

Inom ramen för den plan för utbildningsutvärderingar som gjorts upp för åren 2016–2019 genomförs följande projekt:

Utvärdering av införandet av grunderna för småbarnspedagogik

Utvärderingen gäller de processer som är kopplade till att grunderna för planen för småbarnspedagogik tas i bruk samt hur planerna för småbarnspedagogik genomförs. Utvärderingen pågår åren 2017–2019. Läs mer här.

Kvalitetshanteringsstöd för anordnarna av småbarnspedagogik

Utvärderingscentret utarbetar en långsiktig utvärderingsplan för småbarnspedagogiken och tar fram en modell för kvalitetsutvärdering som kan användas för anordnarnas självvärdering. Läs mer här.

De nyaste rapporterna om Småbarnspedagogik