Avslutade utvärderingar och rapporter

 

Syftet med NCU:s utvärdering är att utreda hur målen för undervisnings- och kulturministeriets försök uppnås. NCU:s utvärdering ger information som stöder det politiska beslutsfattandet och ger svar på frågan om avgiftsfri småbarnspedagogik inverkar på deltagarandelen inom småbarnspedagogiken. Dessutom är syftet med utvärderingen att producera information om hur det avgiftsfria försöket ordnas  som stöd för anordnarnas lokala utvecklingsarbete. För att det ska vara möjligt att ta fram information om de eventuella effekterna av försöket, samlar NCU in material både i försökskommunerna och i kommuner som inte deltar i försöket.

 

Sammanfattningen är en beskrivning av de begränsningar som pandemin förorsakade och de nya tillvägagångssätt som uppkom på grund av dem. I den här sammanfattningen används även analyser av det kvalitativa material som har samlats in bland personalen. Målet med den här sammanfattningen är å ena sidan att stöda personalen i återgången till vardagen efter pandemin. Å andra sidan bör vi också vara beredda ifall pandemin fortsätter eller upprepas.

 

NCU samlade in information om nuläget, styrkorna och utvecklingsområdena för ledningen av småbarnspedagogiken genom två olika enkäter i mars-april 2021. I statistikrapporten presenteras centrala nyckeltal för ledningen av småbarnspedagogiken. Utvärderingen Ledningen inom småbarnspedagogiken − nuläge, styrkor och utvecklingsområden genomförs i två skeden under åren 2020–2023.

 

I denna utvärdering, som gjordes på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet, utreddes pedagogiken för femåringar samt nuläget och utvecklingsbehoven inom konst- och färdighetsfostran inom den finländska småbarnspedagogiken. Uppdragets mål var dubbelt. Det första målet var att redogöra för den nuvarande situationen och därtill hörande utvecklingsrekommendationer som gäller pedagogik för femåriga barn och dess genomförande på riksnivå på det finländska fastlandet. Det andra målet för utvärderingen var att kartlägga nuläget för konst- och färdighetsfostran inom småbarnspedagogiken.

 

Denna utvärdering är den andra delen som gäller implementeringen av grunderna för den tvådelade planen för småbarnspedagogik. I den aktuella utvärderingen produceras information om småbarnspedagogikens kvalitet genom att utvärdera genomförandet av grunderna för planen för småbarnspedagogik både i daghemmens och familjedagvårdens vardag. Målet för utvärderingen är att utreda hur de mål som ställs i grunderna för planen för småbarnspedagogik genomförs på daghem och inom familjedagvården samt att rapportera om de faktorer som främjar eller förhindrar genomförandet av grunderna.

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har samlat in statistik om småbarnspedagogik som genomförs av kommunala anordnare och privata serviceproducenter. Uppgifterna har samlats in från alla kommuner i Fastlandsfinland. Antalen beskriver situationen i januari 2019. NCU publicerade motsvarande uppgifter för första gången i december 2017.

 

Denna utvärdering är den första delen av en tvådelad utvärdering av implementeringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utvärderingen ger information om hur helheten för planen för småbarnspedagogik (grunderna, den lokala planen och barnets plan för småbarnspedagogik) fungerar, de lokala implementeringsprocesserna och innehållet i planerna.

 

I enlighet med förslaget från undervisnings- och kulturministeriets avdelning för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik preciserades NCU:s uppgifter 27.11.2015 med uppdraget att utarbeta en nationell, långsiktig utvärderingsplan för småbarnspedagogiken. Inför rapporten ville man med hjälp av enkäter samla in information om utvärderingsrutiner bland kommunala och privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken.

 

Denna rapport hör till den utvärdering av införandet av grunderna för planen för småbarnspedagogik (2016) som genomförs av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).I anknytning till utvärderingen publicerar NCU statistikuppgifter om de kommunala anordnarnas och de privata serviceproducenternas småbarnspedagogiska verksamhet. Uppgifterna har samlats in av NCU i alla kommuner i Fastlandsfinland. Uppgiften om antalet serviceproducenter gäller läget i augusti 2017 och uppgiften om antalet barn läget i april 2017.

 

Ytterligare information:

Utvärderingsråd Janniina Vlasov, tfn 029 533 5543, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng