Avslutade utvärderingar och rapporter

 

I denna utvärdering, som gjordes på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet, utreddes pedagogiken för femåringar samt nuläget och utvecklingsbehoven inom konst- och färdighetsfostran inom den finländska småbarnspedagogiken. Uppdragets mål var dubbelt. Det första målet var att redogöra för den nuvarande situationen och därtill hörande utvecklingsrekommendationer som gäller pedagogik för femåriga barn och dess genomförande på riksnivå i Fastlands-Finland. Det andra målet för utvärderingen var att kartlägga nuläget för konst- och färdighetsfostran inom småbarnspedagogiken.

 

Denna utvärdering är den andra delen som gäller implementeringen av grunderna för den tvådelade planen för småbarnspedagogik. I den aktuella utvärderingen produceras information om småbarnspedagogikens kvalitet genom att utvärdera genomförandet av grunderna för planen för småbarnspedagogik både i daghemmens och familjedagvårdens vardag. Målet för utvärderingen är att utreda hur de mål som ställs i grunderna för planen för småbarnspedagogik genomförs på daghem och inom familjedagvården samt att rapportera om de faktorer som främjar eller förhindrar genomförandet av grunderna.

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har samlat in statistik om småbarnspedagogik som genomförs av kommunala anordnare och privata serviceproducenter. Uppgifterna har samlats in från alla kommuner i Fastlandsfinland. Antalen beskriver situationen i januari 2019. NCU publicerade motsvarande uppgifter för första gången i december 2017.

 

Denna utvärdering är den första delen av en tvådelad utvärdering av implementeringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utvärderingen ger information om hur helheten för planen för småbarnspedagogik (grunderna, den lokala planen och barnets plan för småbarnspedagogik) fungerar, de lokala implementeringsprocesserna och innehållet i planerna.

 

I enlighet med förslaget från undervisnings- och kulturministeriets avdelning för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik preciserades NCU:s uppgifter 27.11.2015 med uppdraget att utarbeta en nationell, långsiktig utvärderingsplan för småbarnspedagogiken. Inför rapporten ville man med hjälp av enkäter samla in information om utvärderingsrutiner bland kommunala och privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken.

 

Denna rapport hör till den utvärdering av införandet av grunderna för planen för småbarnspedagogik (2016) som genomförs av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).I anknytning till utvärderingen publicerar NCU statistikuppgifter om de kommunala anordnarnas och de privata serviceproducenternas småbarnspedagogiska verksamhet. Uppgifterna har samlats in av NCU i alla kommuner i Fastlandsfinland. Uppgiften om antalet serviceproducenter gäller läget i augusti 2017 och uppgiften om antalet barn läget i april 2017.

 

Ytterligare information:

Utvärderingsråd Janniina Vlasov, tfn 029 533 5543, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng