Pedagogiska kontinuum och uttrycksglädje! Pedagogik för femåringar och konst- och färdighetsfostrans nuläge inom småbarnspedagogiken (2021)

(Bild: Veera Blässar)

  • Utvärderingsrapport (På finska med sammandrag på svenska): Länken
  • Evenemanget, presentationen: Länken (PDF)
  • Coronapandemin och småbarnspedagogikens vardag -sammanfattning: Länken

I denna utvärdering, som gjordes på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet, utreddes pedagogiken för femåringar samt nuläget och utvecklingsbehoven inom konst- och färdighetsfostran inom den finländska småbarnspedagogiken. Uppdragets mål var dubbelt. Det första målet var att redogöra för den nuvarande situationen och därtill hörande utvecklingsrekommendationer som gäller pedagogik för femåriga barn och dess genomförande på riksnivå i Fastlands-Finland. Det andra målet för utvärderingen var att kartlägga nuläget för konst- och färdighetsfostran inom småbarnspedagogiken. Uppdraget innehöll också utvecklingsrekommendationer om stärkandet av konst- och färdighetsfostran.

Som utvärderingsmaterial användes både ett kvantitativt och ett kvalitativt enkätmaterial. Enkäten riktades till barnskötare inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken, socionomer inom småbarnspedagogiken, lärare inom småbarnspedagogiken, speciallärare samt familjedagvårdare. För enkäten gjordes ett urval i två skeden av alla kommuner i Fastlands-Finland. Svarsprocenten för daghemspersonalen var cirka 37 procent och för familjedagvårdarna cirka 34 procent.

Vad gäller pedagogiken utvärderades bland annat genomförandet av de fem lärområden som presenteras i grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018), planeringen och utvärderingen av verksamheten samt interaktionen mellan barnen och personalen. utvärderingen om nuläget vad beträffar konst- och färdighetsfostran inom småbarnspedagogiken och med hänsyn till definitionerna i styrdokumenten granskades genomförandet av lärområdet Mina många uttrycksformer, dess regelbundenhet samt personalens kompetens och behov av tilläggsutbildning.

Coronapandemin och småbarnspedagogikens vardag -sammanfattning är en beskrivning av de begränsningar som pandemin förorsakade och de nya tillvägagångssätt som uppkom på grund av dem. I den här sammanfattningen används även analyser av det kvalitativa material som har samlats in bland personalen. Målet med den här sammanfattningen är å ena sidan att stöda personalen i återgången till vardagen efter pandemin. Å andra sidan bör vi också vara beredda ifall pandemin fortsätter eller upprepas.

 

Stäng