Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen – Genomförandet av planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård (2019)

 

  • Utvärderingsrapport (På finska med sammandrag på svenska): Länken
  • Sammanfattning (På svenska): Länken

Denna utvärdering är den andra delen som gäller implementeringen av grunderna för den tvådelade planen för småbarnspedagogik. I den aktuella utvärderingen produceras information om småbarnspedagogikens kvalitet genom att utvärdera genomförandet av grunderna för planen för småbarnspedagogik både i daghemmens och familjedagvårdens vardag. Målet för utvärderingen är att utreda hur de mål som ställs i grunderna för planen för småbarnspedagogik genomförs på daghem och inom familjedagvården samt att rapportera om de faktorer som främjar eller förhindrar genomförandet av grunderna.

Materialet var både kvantitativt och kvalitativt. Personalens svarsprocent var 54, chefernas 60 och familjedagvårdarnas likaså 54.

Utvärderingen genomfördes av en utvärderingsgrupp som leddes av Virpi Mattila, direktör för den finskspråkiga småbarnspedagogiken i Esbo. De övriga medlemmarna var
universitetslärare Mervi Eskelinen från Jyväskylä universitet (fr.o.m. 3.6.2019 överinspektör vid Valvira), direktör för småbarnsfostran Lillemor Gammelgård från Vasa stad (fram till 30.4.2019), professor Marja-Kristiina Lerkkanen från Jyväskylä universitet, forskardoktor Maiju Paananen från Tammerfors universitet och överinspektör för undervisningsväsendet Jyri Ulvinen från Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Vid Nationella centret för utbildningsutvärdering ansvarade utvärderingsrådet Laura Repo för utvärderingen och specialsakkunnig Jukka Marjanen svarade för de statistiska analyserna. Anne Kivistö fungerade som utvärderingsplanerare. Dessutom har universitetslärare Hanna Hjelt från Tammerfors universitet deltagit i den kvalitativa analysen och rapporteringen. Också högskolepraktikanten Sini Leikkola deltog i analysen av materialet.

Stäng