Ett digitalt kvalitetsutvärderingssystem (Valssi)

NCU:s lagstadgade uppgift är att utveckla utvärderingen av småbarnspedagogiken samt stödja anordnare av småbarnspedagogik och privata serviceproducenter i frågor som gäller utvärdering och kvalitetsledning. Som en del av denna uppgift utarbetar NCU och producerar i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet ett digitalt system för kvalitetsutvärdering, med vars hjälp man kan samla in uppgifter och göra analyser som stöd för utvecklandet av småbarnspedagogiken både på lokal och på nationell nivå.

Utvärderingssystemet beräknas bli klart 2023.

 

Utvärderingssystemets mer detaljerade mål

Utvärderingssystemet ger anordnare av småbarnspedagogik och privata serviceproducenter

 • tydliga utvärderingskriterier, som uppgjorts i form av frågeblanketter och självvärderingsfrågor
 • smidiga verktyg för att genomföra egen informationsinsamling genom önskade enkäter
 • analys- och rapporteringsverktyg som är lätta att använda för att dela och utnyttja de insamlade uppgifterna på lokal nivå (kvalitetsledning och självvärdering)
 • möjlighet att underlätta arbetet genom att i systemet integrera redan existerande information från den nationella informationsresursen (Varda).

 

Med systemets hjälp kan NCU

 • producera enhetliga, tillförlitliga och kumulativa uppföljningsdata om småbarnspedagogikens kvalitet
 • genomföra NCU:s externa tema- och systemutvärderingar som gäller småbarnspedagogik
 • för övriga aktörer samt för medborgarna ger systemet möjlighet att granska uppgifter som samlats in om småbarnspedagogikens kvalitet nationellt.

 

Innehållsmässig och teoretisk grund för det system som ska byggas upp är dokumentet Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet, som NCU publicerat. I dokumentet definierades indikatorerna för den finländska småbarnspedagogikens kvalitet, utifrån vilka utvärderingen byggs upp. Insamlingen av utvärderingsuppgifter förutsätter att indikatorerna ytterligare utvecklas till utvärderingsgrunder, dvs. kriterier. Utifrån definitionen av utvärderingskriterierna skapas utvärderingsverktyg, med hjälp av vilka den egentliga utvärderingen genomförs. Utvärderingskriteriernas innehåll tas fram i NCU:s expertgrupp.

Tidtabell

Utvärderingssystemet färdigställs uppskattningsvis 2023. Utvärderingsverktygen som utarbetats på basis av projektets utvärderingskriterier pilottestades nationellt 11/2020–3/2021. Under pilotförsöket testade man hur utvärderingsverktygen som utvecklats och den pedagogiska utvärderingen som genomförts utifrån dem fungerar i praktiken. Dessutom skaffade man information om hur utvärderingen stödde den lokala utvecklingen och i synnerhet personalens förmåga att utvärdera sin egen verksamhet på team- och individnivå. Pilotförsökets material samlades in med hjälp av enkäter riktade till personalen och föreståndarna, samt med hjälp av frågor som ingick i personalens självutvärderingssamtal. Resultaten analyserades och returnerades till de daghem som deltog i pilotprojektet som stöd för utvecklingen av personalens pedagogiska verksamhet och självutvärdering. Mer information om pilotprojektet finns här.

Utvecklingen av Valssi fortsätter i nära samarbete med undervisnings- och kulturministeriet under åren 2021–2023. Den riktgivande tidtabellen för utvecklinghttps://karvi.fi/varhaiskasvatus/ajankohtaista-varhaiskasvatuksesta/varhaiskasvatuksen-laadun-arviointityokalujen-pilotointi/sarbetet är följande:

2020:

 • Pilotprojekt med utvärderingsverktygen
 • Den digitala utvecklingen av Valssi inleds

2021

 • Pilotprojektet med utvärderingsverktygen slutförs
 • Nätverkssamarbetet inleds
 • Utvecklingen av Valssi fortsätter
 • Kartläggning av användarerfarenheter

2022

 • Utvecklingen av Valssi slutförs
 • NCU informerar och utbildar ledningen och personalen inom småbarnspedagogiken i att använda systemet

Ytterligare information:

Utvärderingsråd Janniina Vlasov, tfn 029 533 5543, förnamn.efternamn@karvi.fi

Utvärderingsexpert Sivi Harkoma, tfn +358 29 533 5556 förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng