Ett digitalt kvalitetsutvärderingssystem som stöd för självvärdering

NCU:s lagstadgade uppgift är att utveckla utvärderingen av småbarnspedagogiken samt stödja anordnare av småbarnspedagogik och privata serviceproducenter i frågor som gäller utvärdering och kvalitetsledning. Som en del av denna uppgift utarbetar NCU och producerar i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet ett digitalt system för kvalitetsutvärdering, med vars hjälp man kan samla in uppgifter och göra analyser som stöd för utvecklandet av småbarnspedagogiken både på lokal och på nationell nivå.

Utvärderingssystemet beräknas bli klart 2023.

 

Utvärderingssystemets mer detaljerade mål

Utvärderingssystemet ger anordnare av småbarnspedagogik och privata serviceproducenter

  • tydliga utvärderingskriterier, som uppgjorts i form av frågeblanketter och självvärderingsfrågor
  • smidiga verktyg för att genomföra egen informationsinsamling genom önskade enkäter
  • analys- och rapporteringsverktyg som är lätta att använda för att dela och utnyttja de insamlade uppgifterna på lokal nivå (kvalitetsledning och självvärdering)
  • möjlighet att underlätta arbetet genom att i systemet integrera redan existerande information från den nationella informationsresursen (Varda).

 

Med systemets hjälp kan NCU

  • producera enhetliga, tillförlitliga och kumulativa uppföljningsdata om småbarnspedagogikens kvalitet
  • genomföra NCU:s externa tema- och systemutvärderingar som gäller småbarnspedagogik
  • För övriga aktörer samt för medborgarna ger systemet möjlighet att granska uppgifter som samlats in om småbarnspedagogikens kvalitet nationellt.

 

Innehållsmässig och teoretisk grund för det system som ska byggas upp är dokumentet Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet, som NCU publicerat. I dokumentet definierades indikatorerna för den finländska småbarnspedagogikens kvalitet, utifrån vilka utvärderingen byggs upp. Insamlingen av utvärderingsuppgifter förutsätter att indikatorerna ytterligare utvecklas till utvärderingsgrunder, dvs. kriterier. Utifrån definitionen av utvärderingskriterierna skapas utvärderingsverktyg, med hjälp av vilka den egentliga utvärderingen genomförs. Utvärderingskriteriernas innehåll tas fram i NCU:s expertgrupp.

 

Ytterligare information:

Utvärderingsråd Janniina Vlasov, tfn 029 533 5543, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng