Pilotförsök med verktyg för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet

På denna sida kommer vi att informera dig om hur pilotprojektet framskrider och sammanställa material som gäller försöket.

Bakgrund:

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvecklar ett nationellt utvärderingssystem och tillhörande utvärderingsverktyg utgående från de kvalitetsindikatorer som publicerades hösten 2018 för småbarnspedagogiken. Utvärderingsverktygen omfattar utvärderingskriterier som tagits fram via forskningssamarbete samt självvärderingsfrågor för reflektion över den pedagogiska verksamheten.

Syftet med pilotförsöket är att bedöma hur de nya utvärderingsverktygen och den tillhörande pedagogiska utvärderingsprocessen fungerar i praktiken. Vi vill också veta hur utvärderingen stöder den lokala utvecklingen och hur utvärderingsverktygen kan utnyttjas vid utvärderingen av barngruppen på personal- och individnivå. Utvärderingsverktyget ska stödja och utveckla det praktiska arbetet.

 

Pilotering:

Arbetet har nu kommit fram till pilotfasen. Den värdefulla respons som försöket kommer att ge används för att finslipa utvecklings- och utvärderingsverktygen. Försöket pågår under perioden 11/2020–03/2021.

I detta skede av pilotförsöket har vi redan informerat ledningen och personalen om piloten, och försett varje enhet med information om temat för utvärderingsverktyget som ska utvecklas under pilotförsöket. Just nu presenterar föreståndarna temat för sin personal med hjälp av det material som NCU producerat och diskuterar bland personalen hur pilotförsöket ska genomföras inom det fastställda schemat.

I nästa skede av pilotprojektet (23.11.2020) kommer vi att publicera en elektronisk pilotenkät som utbildningspersonalen besvarar senast 23.12.2020. Vi ger detaljerade instruktioner till föreståndare och personal om hur man ska svara på enkäten i samband med att enkäten skickas ut.

Material:

Videomaterial:

Webinaari varhaiskasvatuksen johtajille (tallenne)

Videoinstruktioner för personalen inom småbarnspedagogiken

 

Tilläggsinformation

Janniina Vlasov, utvärderingsråd                      Sivi Harkoma, utvärderingsexpert

janniina.vlasov@karvi.fi                                       sivi.harkoma@karvi.fi

Stäng