Pilottestning av utvärderingsverktyg 2021

Bakgrund:

NCU utvecklar det nationella utvärderingssystemet för småbarnspedagogiken Valssi och relaterade utvärderingsverktyg utifrån kvalitetsindikatorer som publicerades hösten 2018. Till utvärderingsverktygen hör utvärderingskriterier samt självvärderingsfrågor avsedda för reflektion kring den pedagogiska verksamheten, som tagits fram genom forskningssamarbete. I pilotprojektet testades hur de utvärderingsverktyg som utvecklats och den relaterade pedagogiska utvärderingsprocessen fungerar i praktiken. Dessutom producerades information om hur utvärderingen stöder den lokala utvecklingen och hur utvärderingsverktygen kan användas i personalutvärderingar och individuella utvärderingar i barngrupper. Ett utvärderingsverktyg ska stödja och utveckla det praktiska arbetet.

Pilotprojekt:

Pilotprojektet genomfördes 11/2020–3/2021 vid kommunala och privata daghem som valts ut genom ett slumpmässigt urval. Daghemmen fick använda ett verktyg för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet. Totalt pilottestades sex utvärderingsverktyg, som anknöt till processfaktorer i småbarnspedagogikens kvalitet, det vill säga utvärdering av personalens pedagogiska verksamhet. I början av pilotprojektet besvarade daghemspersonalen en utvärderingsenkät, och utifrån svaren sammanställdes en daghemsspecifik utvärderingsrapport. Rapporten presenterades av daghemsföreståndaren för personalen, varefter man gick vidare till en självvärderingsdiskussion för barngruppens personal. I självvärderingsdiskussionen reflekterade personalen över sin egen verksamhet i förhållande till utvärderingsverktygets teman och över styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten, samt valde ett fokusområde för utveckling av verksamheten. Under pilotprojektet samlade man in respons på utvärderingsverktyget från personalen och föreståndarna. Responsen används för att slutföra utvecklingsarbetet och utvärderingsverktygen.

Pilotprojektet avslutades med ett webbinarium den 25 mars 2021. Samarbetet med de kommuner som deltog i pilotprojektet och övriga finländska kommuner fortsätter i form av ett nätverksarbete som inleddes i samband med avslutningsseminariet. Representanter för kommunerna och de privata producenterna av småbarnspedagogik informeras separat om detta av NCU.

En rapport om pilotprojektet publicerades i juni 2021. Den finns här.

 

Mer information

Janniina Vlasov, Utvärderingsråd             Sivi Harkoma, Utvärderingsexpert

janniina.vlasov@karvi.fi                               sivi.harkoma@karvi.fi

Stäng