Nuläget för utvärderingen av småbarnspedagogiken (2017)

Utarbetad av: Anna Mikkola, Laura Repo, Janniina Vlasov, Maiju Paananen och Virpi Mattila

Som en del av utvecklingen av småbarnspedagogikens kvalitet och utvärderingshelheten kartlade NCU under våren 2017 anordnarnas praxis för självutvärdering genom en elektronisk enkät. Utifrån enkäten utgavs rapporten Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila.

Genom enkäten utreddes hurdan utvärderingspraxis kommunala och privata serviceproducenter har samt befintliga grunder och metoder för utvärdering av kvalitet. Dessutom kartlades hurdana utvärderingsbehov anordnarna av småbarnspedagogik har. Rapporten ger även en inblick i utvärderingen av småbarnspedagogik i de övriga nordiska länderna.

Utifrån utredningen kan man konstatera att anordnarna av småbarnspedagogik befinner sig i mycket olika skeden vad gäller utveckling av praxis för kvalitetshantering och -utvärdering. Den nuvarande praxisen för självutvärdering motsvarar inte till alla delar de mål som ställs i lagen om småbarnspedagogik och grunderna för läroplanen. Den mest systematiska informationen som anordnarna samlat in verkar fokusera på strukturkvaliteteten inom småbarnspedagogik och dess kvantitativa, lätt jämförbara nyckeltal. Enligt utredningen användes endast få utvärderingsmetoder som är avsedda för utveckling av småbarnspedagogikens innehåll. Dessutom indikerade resultaten att det förekommer en begreppsmässig splittring i fråga om utvärdering.

Stäng