Nya publikationer och nyheter

Kolme lasta leikkii yhdessä legopalikoilla.

 

Sammanfattning: Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen – Genomförande av planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård (2020)

Under 2017–2019 genomförde Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ett utvärderingsprojekt där tyngdpunkten låg på hur planerna för småbarnspedagogik fungerar som ett styrverktyg som stöder dem som ordnar och genomför småbarnspedagogik. NCU kartlade också hur de här planerna förverkligas i vardagen inom småbarnspedagogiken. Den här sammanfattningen gäller den andra delen av den tudelade utvärderingen.

Resultaten av utvärderingen visar att som helhet styr grunderna för planen för småbarnspedagogik (2016; 2018) pedagogiken i enlighet med de mål som fastställs i lagen. De ger goda riktlinjer för genomförandet av en högklassig småbarnspedagogik på daghemmen. Men i praktiken blir planen ännu inte verklighet till alla delar.

Syftet med den här sammanfattningen är att den ska vara ett konkret hjälpmedel för att utveckla småbarnspedagogiken. Sammanfattningen tar fasta på de viktigaste resultaten i den ursprungliga rapporten och de utvecklingsrekommendationer som bygger på dem. I samband med resultaten ingår självvärderingsfrågor riktade till den pedagogiska personalen. Frågorna är avsedda som ett verktyg som hjälper läsarna att relatera utvärderingsresultaten till det egna arbetet på person-, team- eller enhetsnivå.

 

Länken till publikationen:

Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen – Genomförande av planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård

Every day quality in early childhood education and care – ECEC curriculum implementation at ECEC centres and in family day care

 

Läs hela utvärderingsrapporten här (på finska):

Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa (2019)

Stäng