Respons för arbetet med småbarnspedagogik

 

Hösten 2019 har vi samlat in respons om vårt arbete från alla anordnare av småbarnspedagogik samt privata aktörer. Dessutom har NCU genomfört djupintervjuer med intressentgrupper för att utvärdera NCU:s genomslagskraft. Responsen samlades in systematiskt med regelbundna intervaller, men det är också möjligt att ge respons per e-post vid andra tidpunkter.

Responsen är viktig för att vi i framtiden ska kunna inrikta vårt arbete så att det är till nytta för utvecklingen av småbarnspedagogiken i så stor utsträckning som möjligt. Tack till alla som gett respons!

Sammandrag av responsen (n=143):

 

Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet:

Många har bekantat sig med dokumentet Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet (delvis av samma åsikt eller helt av samma åsikt 90.2 %).

Dokumentet svarar ganska väl mot organisationernas behov (delvis av samma åsikt eller helt av samma åsikt 77,6 %)

Enligt de öppna svaren har man utgående från dokumentet bland annat uppgjort anordnarens eller organisationens egna utvärderingsprogram.

Många av dem som svarade önskade att dokumentet skulle vara mera konkret och ge verkliga verktyg för att genomföra utvärderingar.

 

 Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen

Temat för utvärderingen Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen ansågs vara träffande och aktuellt (delvis av samma åsikt eller helt av samma åsikt: 82,2 %)

Den information som utvärderingen ger stöder bra utvecklandet av anordnarnas eller serviceproducenternas verksamhet (delvis av samma åsikt eller helt av samma åsikt 82,9 %)

Enligt de öppna svaren utnyttjar man bland annat utvärderingen genom att granska utvecklingsrekommendationerna i den egna kommunen/organisationen.

Utvecklingsönskemålen gällde olika publikationer med sammandrag och resultat som är lättare att nå. Utvärderingsrapporterna anses vara tunga och svårlästa.

Stäng