Bakgrund och utveckling

Valssi är en del av den nationella utvärderingshelheten för småbarnspedagogiken. Valssi utvecklas inom projektet Stöd för kvalitetshantering hos anordnare av småbarnspedagogik åren 2020–2023. För den innehållsmässiga utvecklingen ansvarar en expertgrupp som tillsatts för projektet, och för den tekniska utvecklingen ansvarar CSC i samarbete med NCU och undervisnings- och kulturministeriet.

 • Projektplan: Länk
 • Expertgruppen: Länk
 • Offentlig wiki om den tekniska utvecklingen av Valssi: Länk

Teoretisk bakgrund

År 2018 publicerade NCU ett dokument som innehåller analys av faktorer som inverkar på småbarnspedagogikens kvalitet. Analysen byggde på lagstiftning, styrdokument och forskning. Samtidigt publicerades kvalitetsindikatorer för småbarnspedagogiken. De beskriver väsentliga och eftersträvade egenskaper hos högklassig småbarnspedagogik. Mer information om dokumentet, den teoretiska bakgrunden och centrala begrepp för utvärderingen finns här: Länk

Så här utvecklades Valssi

2016

 • NCU inrättar sin första tjänst för småbarnspedagogik.
 • En långsiktig plan, som omfattar arbetsgrupper och höranden, utarbetas för utvärderingen som helhet.

2017

 • Nuläget i fråga om utvärdering av småbarnspedagogiken (Mikkola m.fl. 2017) publiceras: Länk

2018

 • Projektets första expertgrupp inleder sitt arbete.
 • Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet (Vlasov m.fl. 2018) publiceras: Länk
 • NCU ordnar utbildningar och presentationer om utvärderingen av småbarnspedagogikens kvalitet och arbetet med indikatorer.

2019

 • Utbildningarna om kvalitetsutvärdering fortsätter.
 • Planeringen av utvärderingsprocesser, -system och -verktyg inleds.
 • En teknisk beskrivning av kvalitetsutvärderingssystemet utarbetas.

2020

 • Projektets andra expertgrupp inleder sitt arbete.
 • Utvecklingen av kvalitetsutvärderingssystemet och utvärderingsverktyget inleds.
 • Fastställande av kvalitetskriterier inleds i samarbete med forskare.
 • Pilottestning av utvärderingsverktygen inleds hösten 2020.

2021

 • Utvecklingen av systemet, verktygen och processerna fortsätter.
 • Den andra expertgruppens verksamhetsperiod förlängs.
 • En styrgrupp för utvecklingen av systemet tillsätts.
 • Pilotprojektet med utvärderingsverktyg slutförs: Länk
 • Utvärderingsnätverket för småbarnspedagogiken inleder sin verksamhet. Mer information om utvärderingsnätverket: Länk
 • Kartläggning av användarupplevelser.

2022

 • Utvecklingen av systemet, verktygen och processerna fortsätter.
 • Nätverkssamarbetet fortsätter.
 • Systemet regleras inom ramen för lagen om NCU: gemensamt personuppgiftsansvar, utlämnande av uppgifter och gemensamma gränssnitt med informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda.
 • NCU informerar och utbildar chefer och personal inom småbarnspedagogiken om användningen av systemet.

2023

 • Valssi och utvärderingsverktygen tas i bruk stegvis.
 • Valssi pilottestas tillsammans med utvalda anordnare av småbarnspedagogik från och med mars 2023.
 • Valssi öppnas för alla anordnare och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken i augusti 2023.
 • Utbildningarna i användning av systemet fortsätter och NCU stöder anordnarna i införandet av systemet.

2024

 • Utvecklingen av systemet och utvärderingsprocesserna fortsätter.
 • NCU utbildar anordnare av småbarnspedagogik och tar fram stödmaterial för utvärderingen.
 • Under utvärderingsperioden 2024 blir det möjligt att göra nationella insamlingar av utvärderingsinformation från småbarnspedagogiken med hjälp av Valssi.

 

Stäng