Vad är Valssi?

Vad är Valssi?

Valssi är ett nationellt kvalitetsutvärderingssystem vars syfte är att stödja er som ordnar och producerar tjänster i er utvärderingsuppgift. Valssi är en mångsidig digital tjänst som grundar sig på forskningsbaserade utvärderingsblanketter. Med hjälp av blanketterna kan man samla in information, rapportera om den information som samlats in, sammanställa den information som producerats genom diskussion samt publicera aktörens lagstadgade utvärderingsresultat.

Valssis användargränssnitt och alla utvärderingsblanketter i systemet finns på både finska och svenska. NCU erbjuder stöd för att införa Valssi och genomföra utvärderingsprocesserna.

Bestämmelser om Valssi finns i lagen om NCU. Lagförslaget behandlas för närvarande i riksdagen. Enligt propositionen ska NCU och aktörer inom småbarnspedagogiken som använder Valssi fungera som gemensamt personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden för självutvärderingarna. Till följd av lagen kan Valssi också få nödvändig bakgrundsinformation från Varda.

Vad gör man med Valssi?

Via Valssi kan kommunala och privata organisationer inom småbarnspedagogiken och daghem ta i bruk mångsidiga verktyg för att utvärdera såväl strukturer som stöder småbarnspedagogiken som kärnprocesserna.

Med hjälp av Valssi kan insamlingen av information om nivån på genomförandet av verksamheten genomföras smidigt i hela organisationen. Efter att insamlingen av information har avslutats kan man få en aktörsspecifik utvärderingsrapport från Valssi, det vill säga en kvantitativ sammanfattning av respondenternas självutvärderingar. Rapporten granskas och diskuteras tillsammans både i organisationens ledning och på daghemmen.

Vi erbjuder de daghem som använder Valssi stöd och en verkstadsmodell för diskussion och reflexion utifrån utvärderingsrapporten. På daghemmen fastställer personalen tillsammans med föreståndaren de centrala styrkorna och utvecklingsobjekten i anslutning till det tema som ska utvärderas, kommer överens om utvecklingsåtgärder och hur de ska följas upp. Föreståndaren sparar verksamhetsställets sammanfattning i Valssi och informerar vårdnadshavarna om resultaten.

I organisationens ledning kan man utöver utvärderingsrapporten även granska de sammanfattningar som daghemsföreståndarna sparat samt annan information om organisationen, till exempel enkäter om kundservice. Utifrån informationen identifierar man styrkor och utvecklingsobjekt som gäller hela organisationen samt utarbetar åtgärds- och uppföljningsplaner. När utvärderingen har avslutats publiceras utvärderingsresultaten i Valssi och hela organisationen, vårdnadshavarna, intressentgrupperna och beslutsfattarna informeras om dem.

Vem använder Valssi?

Valssi innehåller olika användarprofiler: administratörer, huvudanvändare, genomförare och respondenter. Administratörerna ansvarar för systemets funktion, till exempel NCU.

Huvudanvändarna är personer som ansvarar för småbarnspedagogikens kvalitet och utvecklingen av den inom organisationen. Huvudanvändarna kan utnyttja Valssi som en del av organisationens kvalitetshantering. Huvudanvändarna kan ta i bruk Valssis utvärderingsverktyg, granska utvärderingsrapporter från enskilda aktörer och de sammanfattningar som verksamhetsställena producerat och slutligen spara utvärderingsresultaten. Rätten att bli huvudanvändare av Valssi beviljas inom kommuner av den aktör som är ansvarig användare av Studieinfo och inom privata tjänsteproducenter av Utbildningsstyrelsen. Huvudanvändaren beviljar huvudanvändar- och genomförarrättigheter inom sin organisation.

Genomförarna är daghemsföreståndare som ansvarar för att genomföra utvärderingsprocessen på sitt verksamhetsställe. Daghemsföreståndarna skickar utvärderingsblanketterna till personalen och stöder personalen i olika skeden av utvärderingen. Tillsammans med personalen identifierar föreståndarna styrkor och utvecklingsobjekt enligt det tema som ska utvärderas, utarbetar en utvecklingsplan och följer upp hur den genomförs.

Respondenterna är personal som ansvarar för fostran och undervisning på daghemmen och vars uppgifter har sparats i Varda. Respondenterna behöver inte logga in i Valssi, men för att kunna använda Valssi förutsätts att daghemsföreståndarnas och de anställdas e-postadresser för arbetet har sparats i Varda. Utvärderingsblanketterna för familjedagvårdare och deras möjlighet att besvara dem kommer att utvecklas i framtiden. Det planeras också utvärderingsblanketter för vårdnadshavare och dessa kommer att tas i bruk i ett senare skede, både på finska, svenska och andra språk.

När tas Valssi i bruk?

Valssi tas i bruk stegvis. I mars 2023 ordnar vi ett pilotprojekt vars mål är att producera information och få respons om hur Valssi och utvärderingsverktygen fungerar. För projektet väljer vi ut kommuner och serviceproducenter som är så olika som möjligt, och dessa får bekanta sig med användningen av Valssi med stöd av NCU. Valssi öppnas för alla organisationer i augusti 2023.

Det kommer att bli möjligt att genomföra nationella insamlingar av utvärderingsinformation inom småbarnspedagogiken med hjälp av Valssi under utvärderingsplaneperioden 2024–2027.

Var kan man få mer information om Valssi?

Vi uppdaterar kontinuerligt informationen om Valssi, utvärderingsverktygen och utvärderingsgrunderna på vår webbplats (https://karvi.fi/sv/smabarnspedagogik). Aktuell information och stöd för att genomföra utvärderingarna får ni också via vårt utvärderingsnätverk. Vi hoppas att någon från varje kommun och privat organisation kommer med i nätverket. Vi berättar gärna mer om nätverket och dess gemensamma verksamhet på plattformen Howspace. (kontakt: sivi.harkoma@karvi.fi)

Information om Valssi

I månadsskiftet november–december ordnar vi tre infotillfällen om Valssi. Innehållet är detsamma under alla tre tillfällen.

  • onsdagen den 30 november klockan 12–14
  • torsdagen den 1 december klockan 12–14
  • torsdagen den 8 december klockan 12–14

Vid infotillfällena berättar vi om de centrala verksamhetsprinciperna för Valssi, ibruktagandet, utvärderingsverktygen och hur utvärderingsprocesserna genomförs med hjälp av systemet. Tillfällena ordnas på Teams och vi ber er anmäla er till dem i början av november. I samband med anmälan kan ni skicka oss frågor om Valssi, som ni särskilt önskar få svar på.

Stäng