Beskrivning av utvärderingsprocessen

Information om utvärderingsprocessen:

Figuren innehåller de fyra stegen i en utvärdering av lärresultat. Stegen kallas Förberedelser vid NCU, Förberedelser i skolorna, Utvärderingen och Efter utvärderingsdagarna. Utvärderingsprocessen vid en utvärdering av lärresultat beskrivs ur skolornas synvinkel. Alla steg i processen finns beskrivna här:

Förberedelser vid NCU

NCU konstruerar utvärderingsuppgifterna. Lärare och andra sakkunniga deltar i uppgiftskonstruktionen.

NCU testar uppgifterna och väljer de som fungerar bäst till den egentliga utvärderingen.

NCU tar ut skolor till det nationella samplet.

NCU informerar sampelskolornas rektorer och utbildningsanordnarna om utvärderingen ca 6 mån. på förhand.

Förberedelser i skolorna

NCU skickar noggranna anvisningar om genomförandet till rektorerna ca 2 mån. på förhand.

Rektorn ser till att lärarna får information och anvisningar som gäller utvärderingen.

NCU hjälper skolorna med förberedelserna och med frågor som gäller utvärderingens innehåll eller utvärderingsplattformen.

NCU sänder rektorerna lösenord till utvärderingsplattformen ca 2 veckor på förhand.

Skolans personal registrerar lärarna och eleverna (inkl. nationellt elevnummer, OID) i utvärderingssystemet.

Skolans personal ser till att alla elever har tillgång till en dator och webbläsare som lämpar sig för utvärderingsuppgifterna.

Utvärderingen

Rektorn ser till att utvärderingen genomförs enligt NCU:s anvisningar.

Eleverna gör utvärderingsuppgifterna och besvarar bakgrundsenkäten.

Efter utvärderingsdagarna

Lärarna poängsätter elevernas öppna svar (flervalsuppgifter bedöms automatiskt).

Skolorna får sina egna elevers resultat som stöd för elevbedömningen.

Rektorn och lärarna besvarar bakgrundsenkäterna.

NCU skickar respons till skolorna och anordnarna, dvs. skolornas resultat i relation till den nationella kunskapsnivån.

NCU kontrollbedömer en del av lärarnas poängsättningar.

NCU analyserar materialet och rapporterar de nationella lärresultaten.

NCU informerar om utvärderingsresultaten och kommunicerar aktivt om dem.

NCU samlar in respons från deltagarna för att utveckla kommande utvärderingar.

Stäng